Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 28/TBSP/2020 dzierżawy gruntów


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                                                                                                                        WYKAZ Nr 28/TBSP/2020

  z dnia 11 sierpnia 2020 r.

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin  przeznacza do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

 

L.p

Nr działki

 

Nr obrębu

Lokalizacja

 (ulica,księga wieczysta)

Powierzchnia

(m2)

Sposób

zagospodarowania

Opłata za dzierżawę miesięcznie (netto) 

1.

 

4138 Dąbie

Śremska

SZ1S/00199562/0  

 

  1660,00 m²

 

 

uprawy ogrodnicze –kontynuacja dzierżawy

         

 

 

    27,67 zł

2.

 

89 

4043 Dąbie

Leszczynowa 9

SZ1S/00159682/5  

 

  100,00 m²

 

 

uprawa warzyw

         

 

 

    1,67 zł

 

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  w  okresie  pierwszych  trzech  kwartałów  roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały  zwaloryzowane. Stawka  została określona  na  podstawie  Zarządzenia  nr  470/19  Prezydenta  Miasta  Szczecin z  dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin – Żydowce – Klucz, działka gruntu nr 6, obr. 4138 Dąbie objęta jest jednostką planistyczną D.K.02 o funkcji dominującej: usługi oświaty (lokalizacja szkoły), osiedlowe usługi sportu i rekreacji, wypoczynku, kultury, rozrywki – z zielenią towarzyszącą (np. lokalizacja obiektu widowiskowo – sportowego), usługi turystyki oraz usługi towarzyszące – związane z ich obsługą (w tym handel w obiektach o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m²). Z uwagi na powyższe, umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat z możliwością jej wypowiedzenia w ciągu jednego miesiąca bez prawa roszczeń oraz bez prawa do jakiejkolwiek zabudowy. Na działce gruntu nr 89,  Obr. 4043 Dąbie została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz SEC Sp. z o.o., która nie koliduje z planowaną dzierżawą. 

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy zmianie, czynsz dzierżawny zostanie naliczony wg nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 06 września 2020 r.Data publikacji: 2020/08/17
Data wygaśnięcia: 2020/09/06
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2020/08/14 08:26:51, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/08/14 08:26:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/08/14 08:26:51 nowa pozycja