Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej

Opracowanie przygotowane zostało jako materiał studialny, którego celem jest analiza zachowanych i możliwych do przywrócenia wartości kulturowych na obszarze historycznych, nadodrzańskich dzielnic Szczecina: Łasztowni i Kępy Parnickiej. Zawiera projekt wytycznych konserwatorskich, określa wstępne dyspozycje przestrzenne i propozycje zagospodarowania funkcjonalnego tych obszarów.

Opracowanie jest materiałem wyjściowym w zakresie ochrony dóbr kultury dla koncepcji i projektów rewitalizacji Łasztowni i Kępy Parnickiej. Przedstawia bogaty wybór archiwalnych materiałów kartograficznych i ikonograficznych, które ilustrują historię i zmiany układu przestrzennego wysp. Zawiera: szczegółową inwentaryzację wartoś­ci kulturowych, analizę stanu zachowania historycznego układu urbanis­tycznego, form architektonicznych, dawnych podziałów parcelacyjnych, zieleni, układu komunikacyj­nego oraz elementów o wyróżniających się wartościach kulturowych. Zanalizowana została także powojenna zabudowa i współczesny układ komunikacyjny - przedstawiono konieczne, ze względu na dysharmonię z krajobrazem, wyburzenia i niezbędny zakres prac rewitalizacyjnych oraz restrukturyzacji zainwestowania.

Na podstawie analizy historycznej struktury przestrzennej, wartości kulturowych obiektów i zespołów Łasztowni i Kępy Parnickiej przedstawione zostały wytyczne konserwatorskie, określające:

  • wskazane i możliwe do lokalizacji funkcje na tym obszarze,
  • zabytki i elementy o wartościach zabytkowych,
  • budynki i obiekty wskazane do zachowania, rewitalizacji i wyburzenia,
  • konieczne uzupełnienia i dopełnienia zabudowy,
  • zasady zachowania, ochrony oraz „przywrócenia” walorów historycznej przestrzeni, także
  • propozycje inwestycyjne i elementy promocyjne historycznych dzielnic przemysłowo-portowych Szczecina

Szczególną wartość krajobrazową przedwojennej Łasztowni stanowiła pierzeja spichlerzy wzdłuż nabrzeża Odry - proponuje się indywidualne, współczesne nawiązanie nową architekturą do jej historycznego układu i sylwety.

Postuluje się ukształtowanie na Łasztowni kompleksu funkcji miejskich: Nowoczesnego Centrum Kultury i Sztuki, Ośrodka Hotelowo-Kongresowego i Administracyjnego, Centrum Targowo-Wstawienniczego z funkcjami towarzyszącymi – wykorzystując eksponowaną lokalizację nabrzeża Łasztowni w widokach od strony Starego Miasta, Wałów Chrobrego oraz tras wjazdowych do miasta - Mostu Długiego i Trasy Zamkowej. Dla właściwego funkcjonowania Łasztowni, Kępy Parnickiej i Wyspy Grodzkiej celowe jest ich połączenie mostem i kładką pieszą z lewobrzeżną częścią Szczecina.

Powstała również idea zagospodarowania Wyspy Grodzkiej jako kompleksu sportowo-rekreacyjnego, terenu zieleni parkowej, przenikających się z harmonizującymi z unikalnym krajobrazem otoczenia obiektami o funkcjach usługowych, hotelowo-rekreacyjnych i rozrywkowo-gastronomicznych.

autor: dr inż arch. Piotr Fiuk

Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
Krajobraz kulturowy - oznaczenia na planszach
udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2005/08/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Zimnicki, wprowadził/a: Grzegorz Zimnicki, dnia: 2005/08/29 14:58:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Zimnicki 2005/08/29 14:58:35 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/24 09:29:27 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/24 08:19:15 nowa pozycja