Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwalne Studium kompozycyjne Miasta Szczecin 2005 z uwzględnieniem zabudowy wysokiej

wybierz: obowiązujące "Studium kompozycyjne Szczecina"


Zakres opracowania i cel studium

Studium obejmuje swoim zakresem szczególnie istotny historycznie, kompozycyjnie i funk­cjonalnie frag­ment miasta, na który składają się dzielnice Centrum, Stare Miasto, Nowe Mia­sto, Śródmieście-Zachód, Śródmieście-Północ, Turzyn, Niebuszewo-Bolinko, Łękno, południowa część Drzetowa-Grabowa oraz za­chodnia część Międzyodrza. Ogólnym celem opracowania jest przeprowadze­nie analizy struktury kompozy­cyjnej ze wskazaniem obszarów lokalizowania zabudowy wysokiej oraz obszarów, gdzie wska­zane jest ob­niżenie wysokości istniejącej zabudowy oraz przedstawieniem wytycznych dotyczących kształtowania współczesnej sylwety mia­sta.

Przyjęty obszar cechuje zna­cząca różnorodność kompozycji substancji urbanistycznej, co zostało peł­niej wykazane w odpo­wiednich analizach. Z uwagi na to, w projekcie przyjęto założenie podziału obszaru opra­cowania na 16 jednostek urbanistyczno-krajo­bra­zowych obejmujących zabudowę o zbliżonych cechach morfoplastycz­nych. Sposób podziału został poprzedzony odpowiednimi anali­zami wysokości i zagęszczenia istniejącej zabudowy.

 
Materiałem wyjściowym dla prowadzenia większości analiz studium było przygotowanie odpowied­niego przestrzennego mo­delu komputerowego miasta, który objął uproszczone bryły ok. 9700 budynków w obszarze opracowania oraz ok. 2000 – wokół tego ob­szaru, topo­grafią terenu nanizaną na siatkę 4000 punktów wysokościowych z uwzględnieniem najistotniejszych skarp, prze­strzenną siatkę ulic oraz sylwety najistotniejszych dominant przestrzennych – łącznie ok. 50 obiektów.

Charakterystyka metod analitycznych

Dla wszystkich jednostek urbanistyczno-krajobrazowych w obszarze opracowania przeprowadzono odpowiednie analizy struk­tury wysokości zabudowy. Dla każdej z nich wyznaczone zostały podstawowe parametry takie jak: średnia wysokość, łączna kubatura i in­tensywność zabudowy. Ponadto, przygotowano szereg bardziej szczegółowych analiz opartych o autorskie metody komputerowe. Przedmiotem analiz była również struktura wysokości zabudowy, charakteryzująca procentowy rozkład zabudowy o określonych pro­gach wysokościach, co zostało przedstawione w formie odpowiednich wykresów. Przeprowadzone w ramach stu­dium analizy potwier­dzyły istotną różno­rodność poszczególnych jednostek oraz pozwoliły sformułować odpowiednie wnioski i zesta­wienia koncentracji substancji urbanistycznej w mieście.

Analiza kompozycyjna zabudowy w przyjętym obszarze opracowania prowadzona była w studium dwuto­rowo: z jednej strony analizowano wewnętrzną strukturę urbanistyczną miasta ze wskazaniem i walory­zacją istotnych osi, zamknięć widokowych i wnętrz placów, z drugiej strony analizowano kompozycję i wartości kulturowe sylwety miasta w najważniejszych bliższych i odległych pano­ramach. W pierwszym przy­padku wyodrębniono istotne osie kompozycyjne, które udokumentowane zostały w opracowaniu se­kwencjami widoków w obu kierunkach ruchu. Analiza wewnętrznej kompozycji urba­nistycznej stanowiła istotną bazę do określenia lokalizacji dla projektowanej zabudowy wyższej, która sytuowana była często w miejscach pożądanych zamknięć osi, bądź jako uzupeł­nienie wnętrz placów.  

W drugim przypadku, odnośnie analizy sylwety w panoramach, kluczowym zadaniem było przygoto­wanie odpowiedniej se­lekcji i dokumentacji miejsc widokowych. W studium przyjęto odpowiednią klasyfikację w ramach której, udokumentowano fotogra­ficznie 18 panoram. Podstawowym ce­lem analiz było określenie relacji między strukturą urbanistyczną miasta w planie a jej kompo­zycją w istot­nych widokach panoramicz­nych. Zastosowano w tym celu odpowiednie autorskie metody, który pozwoliły na zbadanie wpływu projek­towanej zabudowy na kształt sylwety. Odpowiednie wizualizacje pozwały jednoznacznie określić przy jakiej wysokości dany budynek będzie widoczny w określonej panoramie. Analizami objęto m.in. panoramy Sta­rego Miasta z Trasy Zamkowej, Łasz­towni i Wyspy Weneckiej, oraz panoramy z ulic Unii Lubelskiej, Duńskiej i 26-go Kwietnia.

Wnioski i wytyczne

W wyniku przedstawionych scharakteryzowanych wcześniej analiz struktury urbanistycznej oraz autor­skich ustaleń projekto­wych określono w studium następujące główne wytyczne dotyczące kształto­wania współczesnej zabudowy, w tym zabudowy wysokiej:

Utrzymanie i intensyfikację typowych cech zabudowy na obszarze większości, przyjętych jednostek urbanistyczno-krajobra­zowych

Przyszłego, sukcesywnego przekształcania zabudowy w rejonie między ulicami Piłsudskiego, Matejki, Malczewskiego, Wyzwolenia na obszar zwartej zabudowy wysokiej

Kształtowanie panoram zgodnie z projektowaną linią sylwety z założeniem ochrony ekspozycji historycznych dominant przestrzennych oraz przesunięcia dominującego akcentu przestrzennego na zabudowę wysokościową w obszarze planowanej zwartej zabudowy wysokiej

Ochronę historycznego układu urbanistycznego z zacho­waniem typowego układu kwartałowego, struktury i zwartej obudowy placów miejskich oraz – z możliwością wprowadzania dominant i subdominant jedynie w uzasadnionych kompozycyjnie miejscach, takich jak zamknięcia osi kompozycyjnych

Kształtowanie nowych budynków wysokich w obszarze opracowania z zachowaniem ogólnej smukłości sylwety, a w niektó­rych przypadkach strzelistości na zasa­dzie akcentu wieżowego

Ochronę przedpola, bądź fragmentów przedpola dla widoku z Trasy Zamkowej w stronę Starego Miasta z ekspozycją istot­nych dominant

Uwzględniając powyższe ustalenia w studium określono ogólne wytyczne dla kształtowania zabudowy w poszczególnych jed­nostkach, a ponadto w granicach jednostek, wyróżniono następujące cztery kategorie obszarów szczególnych uwzględniające możliwy termin potencjalnych inwestycji:

Miejsca projektowanej zabudowy wyższej od pozostałych budynków w danej jednostce urbani­styczno-krajobrazowej zlokali­zowane na niezabudowanych terenach w mieście lub na terenach z zabudową niską – tymczasową lub o małej wartości

Miejsca projektowanej zabudowy uzupełniającej o wysokości odpowiadającej zabudowie sąsied­niej na niezabudowanych terenach w mieście

Miejsca przewidziane w projekcie do przekształceń istniejącej zabudowy przy ewentualnej po­nownej inwestycji terenu

Szczególne niezabudowane obszary wewnątrz jednostek urbanistyczno-krajobrazowych wzglę­dem, których określone są w projekcie ogólne dyspozycje co do wysokości zabudowy, a ustale­nie szczegółowych dyspozycji nie jest obecnie możliwe i musi być poprzedzone przygotowaniem odpowiedniego planu urbanistycznego.

W ramach wyznaczonych obszarów wyróżnić można 9 najistotniej­szych, proponowanych lokalizacji zabudowy wysokiej – poje­dynczych budynków wysokich o charakterze dominant lub subdominant. Propo­nowane obiekty sytuowane są wzdłuż głównych osi kompozy­cyjnych mia­sta, przy ulicach Krzywoustego, Piastów i 3-go Maja:

dwa obiekty przy Bramie Portowej na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Niepodległości w formie zabudowy obrzeżnej z sub­dominantą przestrzenną do wysokości 26m

dwa obiekty przy placu Kościuszki na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Piastów w formie zabu­dowy obrzeżnej z subdomi­nantą przestrzenną do wysokości 24m

obiekt na zakończeniu osi Krzywoustego jako dominanta przestrzenną do wysokości 65m.

obiekt w rejonie placu Szyrockiego na skrzyżowaniu ulicy Piastów i Bohaterów Warszawy i na osi al. Powstańców Wielkopol­skich – jako dominanta przestrzenna do wysokości 65 metrów

obiekt przy ulicy Piastów na zamknięciu ul. Narutowicza do wysokości 55 metrów

dwa obiekty przy ulicy 3-go Maja: na jej zamknięciu oraz na zamknięciu ul. Narutowicza w grani­cach placu Zawiszy Czarnego w formie dominanty przestrzennej ze strzelistym akcentem wieżo­wym o maksymalnej wysokości 65 metrów

Uwagi dotyczące dalszych opracowań

Zgodnie z założeniem, zakres studium dotyczy analizy kompozycji struktury urbanistycznej okre­ślonego fragmentu miasta. Z oczywistych względów przedstawione w nim wytyczne projektowe,  a w szczególności proponowane lokalizacje nowej zabudowy wyso­kiej, wymagają dodat­kowej we­ryfikacji i uwzględnienia czynników technicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych i własnościowych.

Studium zakłada, że w przypadku słabo zur­banizowanych obszarów w rejonie Międzyodrza oraz między ulicami Piastów, Ko­pernika, Narutowicza, Potulicką i Dąbrowskiego niezbędne jest przygotowa­nie odrębnych planów zago­spoda­rowa­nia i przekształceń, które mogłyby stanowić podstawę do roz­ważania miejsc lokalizacji zabudowy wysokiej. Wytyczne przedstawione w studium dla wymie­nionych obszarów mają cha­rakter ogólny. Z wykonanych analiz wynika natomiast, że przy założeniu kon­centracji struktury urbanistycz­nej w centrum stanowią one istotny potencjał rozwojowy miasta.

Autorzy:

  • dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
  • mgr inż. arch. Klara Czyńska
  • mgr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Zakres opracowania i główne miejsca widokowe
Analiza wysokości zabudowy w jednostkach krajobrazowo-urbanistycznych cz. I
Analiza wysokości zabudowy w jednostkach krajobrazowo-urbanistycznych cz. II
Analiza i waloryzacja kompozycji urbanistycznej cz. I
Analiza i waloryzacja kompozycji urbanistycznej cz. II
Symulacja przekształceń w panoramach i widokach strategicznych miasta cz. I
Symulacja przekształceń w panoramach i widokach strategicznych miasta cz. II
Symulacja przekształceń w panoramach i widokach strategicznych miasta cz. III
Założenia projektowe cz. I
Założenia projektowe cz. II
Wizualizacja głównych założeń projektowych
udostępnił: Pion Architekta Miasta, wytworzono: 2005/08/02, odpowiedzialny/a: Ewa Nosek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/11/15 12:43:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/11/15 12:43:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/15 12:38:50 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/01/14 09:44:39 modyfikacja wartości
Rafał Raniowski 2008/01/10 14:35:13 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/03 10:14:58 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/03 09:22:10 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/02 09:38:35 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/02 08:25:42 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/02 08:24:41 nowa pozycja