Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Lokalny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja oznacza przywracanie do życia zaniedbanych, zdegradowanych obszarów miejskich, szczególnie tych, które same, bez pomocy z zewnątrz, nie są w stanie dźwignąć się z kryzysu. Jej celem jest usunięcie przyczyn degradacji i doprowadzenie do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty i rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Rewitalizacja z natury rzeczy jest więc procesem długim, w którym wiodącą rolę odgrywają władze lokalne i musi obejmować działania w trzech głównych sferach:
- przestrzenno-technicznej (remonty, renowacja, modernizacja, konserwacja zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznych, poprawa środowiska naturalnego),
- społecznej (zapobieganie przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom społecznym),
- ekonomicznej (tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarcze).

Podkreślenia wymaga fakt, że rewitalizacja jest pojęciem bardzo szerokim, które odnosi się do zdegradowanych obszarów miejskich, a nie tylko do poszczególnych obiektów. Jest to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. W Europie Zachodniej problemem  rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich zajęto się już w latach 70 ubiegłego stulecia. O rewitalizacji w Polsce zaczęto mówić w latach 90. Szczecin należy do nielicznych samorządów, które jako pierwsze w kraju podjęły temat.

Dokumentem, na podstawie którego prowadzone są działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Miasto Szczecin jest Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 (aktualizacja dokumentu przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/1098/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin).

Gmina Miasto Szczecin nie posiada Gminnego Programu Rewitalizacji. Nie została podjęta uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Szczecin na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, ani uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin - aktualizacja: styczeń 2018r.Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego

W 2014 roku Pion Architekta Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin rozpoczął działania inicjujące zmierzające do zmian w obszarze Alei Wojska Polskiego – na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów – mających na celu przywrócenie całemu obszarowi związanemu z Aleją należnej rangi poprzez szeroko pojęte, zintegrowane działania rewitalizacyjne o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.

Na konferencji „Atrakcyjny Szczecin_Aleja Wojska Polskiego”, która miała miejsce w ramach Westivalu Architektury 2014 wszczęto publiczną debatę na temat Alei, podjęto próbę wstępnej diagnozy problemów oraz odpowiedzi na pytanie, jak odwrócić obecne, niekorzystne trendy a także, w jaki sposób zmieniać zarówno Aleję, jak i cały obszar szczecińskiego centrum. Konferencja zgromadziła zarówno mieszkańców miasta, jak i podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność w obszarze Alei.

W grudniu 2014 roku przeprowadzono także działania społeczne. Projekt „Moje miasto – moja ulica” to cykl wydarzeń edukacyjno-badawczych zrealizowanych przez Fundację Artmosphere w wyniku konkursu dla organizacji pozarządowych dot. oczekiwań mieszkańców wobec przestrzeni publicznej rejonów Alei Wojska Polskiego, Skolwina i Starego Dąbia. Działania obejmowały:

  • Warsztaty dla dzieci pn. „Wspólna przestrzeń” czyli plany małych architektów i urbanistów – animacja poklatkowa
  • Warsztaty dla seniorów pn. „Aleja która była tu kiedyś” – produkcja filmu (link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=XnFP5I4amsc)
  • Spotkania z ekspertami dla dorosłych dot. remontów, przepisów budowlanych, roli zieleni w przestrzeni miasta.
  • Przeprowadzenie ankiet dot. opinii i postaw mieszkańców Szczecina nt.  Alei Wojska Polskiego.

film podsumowujący warsztaty

Film z warsztatów z seniorami jest Podjęte działania stanowią dopiero początek, zapowiadający przedsięwzięcie, którego realizacja ma opierać się na dialogu społecznym i uwzględnieniu potrzeb wszystkich zainteresowanych Aleją Wojska Polskiego. Kolejne działania, w zakresie dotyczącym fazy projektowej i realizacyjnej, przewidziane będą na lata 2015 – 2020. Intencją władz miasta jest, by w 2020 roku Aleja uzyskała swój nowy, docelowy kształt.

podsumowanie dotychczasowych dyskusji

Na kolejnym spotkaniu dotyczącym Rewitalizacji Alei Wojska Polskiego w Szczecinie na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów w dniu 16.04.2015 w Sali Sesyjnej Rady Miasta w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, zaprezentowano „Analizy komunikacyjne dotyczące Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów”, opracowane na zlecenie Gminy Miasto Szczecin. Odbyła się także dyskusja na temat przedstawionych wariantów. Uwagi były zbierane do 30.04 br.

warianty 1-6     warianty 7-12

W wyniku zebranych uwag oraz sugestii do "Analiz komunikacyjnych dotyczących Alei Wojska Polskiego..." ze strony mieszkańców, stowarzyszeń, radnych i osób zaangażowanych w proces przemian Alei Wojska Polskiego, opracowane zostały nowe warianty, które zaprezentowano na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 22.07.2015r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie. 

Warianty dostępne są poniżej:

nowe warianty

W sierpniu 2015 roku przeprowadzono badania socjologiczne pn. „Śródmiejski odcinek Alei Wojska Polskiego w oczach mieszkańców Szczecina. Celem badania było uzyskanie danych i informacji służących podejmowaniu optymalnych decyzji oraz działań o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnych w procesie rewitalizacji śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego.

raport z badań socjologicznych

W 2017 i 2018 roku wykonano model ruchu, analizę parkowania, koncepcję uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru komunikacją publiczną dla Śródmieścia Szczecina na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

raport - moduł I

raport - moduły II i III

rysunki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja podsumowująca projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

W dniach 8 - 9 października 2019r. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie".

Mieszkańcy zainteresowani tematem rewitalizacji w Szczecinie oraz uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat działań naszego miasta w ramach projektu, jak również porozmawiać z osobami zaangażowanymi w ten proces a także wziąć udział w warsztatach i spacerach studyjnych.

Projekt „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Program ma za zadanie opracowanie wzorców (modeli), które będą dla innych samorządów inspiracją do podejmowania bardziej efektywnych działań w sferze rewitalizacji.

Materiały z konferencji:

1. Dzień pierwszy
1.1. Rewitalizacja Centrum Szczecina - kierunki działań 2019-2050
1.2. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie
1.3. Działania Miasta w obszarze rewitalizacji
1.4. KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU WNĘTRZA KWARTAŁU ŚRÓDMIEJSKIEJ ZABUDOWY SZCZECINA, OZNACZONEGO NR 8
1.5. KONCEPCJE URBANISTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU WNĘTRZ KWARTAŁÓW NR 25 i 38 ŚRÓDMIEJSKIEJ ZABUDOWY SZCZECINA
1.6. Nasze podwórko kwartał 39.pl
1.7. Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami
1.8. Opracowanie modelu współpracy z właścicielami lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na odcinku Alei Wojska Polskiego między Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa w ramach projektu pilotażowego pn. „Wstąp do Śródmieścia”
1.9. Śródmieście jako arena działań miejskich

2. Dzień drugi
2.1. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie
2.2. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
2.3. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
2.4. NOWE ŻYCIE PLACU. PROTOTYPOWANIE W SZCZECINIE. maj ― listopad 2019 r.


 Archiwum

Linki

udostępnił: Biuro Architekta Miasta, wytworzono: 2019/04/29, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2019/10/16 10:55:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2019/10/16 10:55:36 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 09:34:45 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 09:29:02 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 09:16:24 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 08:51:16 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 08:49:29 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 08:48:13 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 08:47:25 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 08:42:48 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 08:41:40 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/16 08:41:03 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/15 14:04:54 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2019/10/15 13:45:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2019/04/29 13:45:02 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2019/04/29 13:43:44 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2019/04/29 13:43:02 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2019/04/29 13:41:44 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/09/13 12:16:09 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/09/13 12:10:36 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/09/13 12:07:25 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/09/13 12:03:43 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/09/13 11:58:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/06/25 10:28:32 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/06/25 10:23:51 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/20 14:16:05 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/02/01 09:41:07 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/01/03 12:27:02 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/01/03 12:19:33 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/12/18 13:57:20 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/06/07 11:00:29 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/04/07 10:13:37 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/04/05 09:45:49 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/04/05 09:36:22 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/01/02 10:33:16 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/04/08 13:10:14 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2016/03/29 09:06:44 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/12/21 09:54:09 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/12/21 09:52:53 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/11/03 10:58:09 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/07/23 13:24:32 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/07/03 11:39:43 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/17 09:29:01 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/17 09:22:41 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/17 09:21:50 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/17 09:17:33 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/16 14:34:55 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/16 14:33:20 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/15 09:38:09 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/15 09:35:43 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2015/04/15 09:34:36 modyfikacja wartości