Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXVIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-09-07 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.07.2009r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 197/09 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (uzasadnienie, załączniki: 1, 2); 
 • 177/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
 • 179/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71b, 72b, 73b sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 180/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 181/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Gumieńce – Płocka” w Szczecinie (załącznik); 
 • 182/09 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; 
 • 183/09 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; 
 • 184/09 – zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer 51; 
 • 22/09 – opracowania i ustalenia warunków wprowadzenia w Gminie Miasto Szczecin programu pilotażowego pn. „Podręcznik dla Malucha”; 
 • 185/09 – zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin; 
 • 186/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Wąskiej 9, 9a, 9b, 9c, ul. Karola Szymanowskiego; ul. Edwarda Dembowskiego 27; Alei Bohaterów Warszawy 27, 27a, 27b, 28, ul. Legionów Dąbrowskiego 1, 2, 2a, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi; 
 • 187/09 – zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin; 
 • 188/09 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Wały Chrobrego i placu Obrońców Westerplatte - stanowiących działkę o numerze geodezyjnym 25/2 z obrębu ewidencyjnego 1029 z użytkowania; 
 • 189/09 – opinii o lokalizacji ośrodka gier - salonu gier przy Al. Wojska Polskiego 29/9 w Szczecinie; 
 • 190/09 – opinii o lokalizacji ośrodka gier - salonu gier przy Al. Niepodległości 34 w Szczecinie; 
 • 191/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 2” (uzasadnienie, załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 1 arkusz 3, 2, 3, 4); 
 • 192/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko - Rynkowa 2” (załączniki: 1, 2, 3, 4); 
 • 193/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Śródmieście Północ - Ofiar Oświęcimia” w Szczecinie (załącznik); 
 • 194/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3” (uzasadnienie, załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 2, 3, 4); 
 • 195/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa-Park Brodowski” w Szczecinie (uzasadnienie, załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 2, 3, 4); 
 • 196/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców; 
 • 198/09 – wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
 • 199/09 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia ulicy Ks. Bpa Władysława Bandurskiego - stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 66/2 z obrębu ewidencyjnego nr 3096 z użytkowania (załącznik); 
 • 200/09 – pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Leona Babińskiego stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 169 z obrębu ewidencyjnego 2095 Szczecin i części ulicy Skrajnej stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 120 z obrębu 4092 Szczecin (załączniki: 1, 2); 
 • 201/09 – zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych; 
 • 202/09 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części placu Lotników stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 7/4 z obrębu ewidencyjnego 1036 Szczecin z użytkowania; 
 • 203/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej; 
 • 204/09 – zmiany uchwały w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie wieloletnich umów dzierżawy i użyczenia zawieranych przez Gminę Miasto Szczecin z niepublicznymi podmiotami o charakterze edukacyjnym. 
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.