Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Usuwanie pojazdów (w tym tzw. wraki)

USUWANIE POJAZDÓW


Właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w tych sprawach, od września 2010r., jest Wydział Gospodarki Komunalnej.

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, pojazdy z dróg usuwane są w dwóch trybach.


I Zgodnie z art. 130a pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 

1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3.  Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.


II. Zgodnie z art. 50a
 

 

  • pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych
  • lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany,

może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.


W sierpniu 2011r. usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego stało się zadaniem własnym powiatu. Gmina Miasto Szczecin, jako gmina wykonująca zadania powiatu, realizację zadania powierzyła gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego.
W celu sprawnego wykonania zadania stworzono parking strzeżony dla usuniętych pojazdów, mieszczący się przy ul. Hangarowej 30-32.

Na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego opisano procedurę odbioru usuniętego pojazdu: https://www.zditm.szczecin.pl/pl/kierowca/odbior-odholowanych-pojazdow.

Kontakt telefoniczny:

  • 91 48 00 558 – Paweł Osuch ZDiTM oraz
  • 91 48 00 558 – Henryk Radwański ZDiTM.


W związku z powyższym mieszkańcy Miasta mogą zgłaszać zaobserwowane przypadki porzuconych pojazdów, pojazdów długi okres nieużywanych, których stan wskazuje na to, iż są to pojazdy wycofane z eksploatacji:

 Zgłoszenia przekazywane są niezwłocznie do Straży Miejskiej, która je weryfikuje tj. sprawdza czy pojazd spełnia przesłanki do jego usunięcia. W kwestii usuwania tzw. wraków z uwagi na fakultatywność przepisu, wydanie dyspozycji usunięcia zgłoszonego pojazdu poprzedza szereg czynności, w tym: ustalenie właściciela, sprawdzenie czy pojazd posiada aktualne badania techniczne i ubezpieczenie, zobowiązanie właściciela do usunięcia pojazdu we własnym zakresie lub doprowadzenie do stanu używalności oraz inne konieczne do uznania, że dochowano należytej staranności w celu doprowadzenia do usunięcia pojazdu.

Bliższych informacji, pod numerem telefonu 91 42 45 610 udzielają:

  • Karol Kwiecień – Inspektor ds. usuwania pojazdów,
  • Natalia Zasławska-Kacprzycka - Inspektor ds. usuwania pojazdów.
udostępnił: WGK, wytworzono: 2011/02/15, odpowiedzialny/a: Agnieszka Antkowiak, wprowadził/a: Karol Kwiecień, dnia: 2024/02/22 07:55:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karol Kwiecień 2024/02/22 07:55:31 modyfikacja wartości
Karol Kwiecień 2024/02/22 07:55:14 modyfikacja wartości
Karol Kwiecień 2023/02/15 09:37:33 modyfikacja wartości
Karol Kwiecień 2023/02/15 09:36:05 modyfikacja wartości
Karol Kwiecień 2023/02/15 09:28:53 modyfikacja wartości
Karol Kwiecień 2023/02/15 09:18:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/10/29 13:50:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/10/29 10:10:30 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:52:22 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:51:35 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:49:40 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:47:51 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:32:24 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:29:46 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 14:04:46 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 14:00:21 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 13:58:49 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 13:57:03 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2013/05/15 14:30:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:52:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:10:44 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:09:18 nowa pozycja