Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Usuwanie pojazdów (w tym tzw. wraki)

USUWANIE POJAZDÓW
Właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w tych sprawach, od września 2010r., jest Wydział Gospodarki Komunalnej 
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm. ), pojazdy z dróg usuwane są w dwóch trybach.


I Zgodnie z art. 130a pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:


1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.


II. Zgodnie z art. 50a


- pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych
- lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany,
może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.


W sierpniu 2011r. usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego stało się zadaniem własnym powiatu. Gmina Miasto Szczecin, jako gmina wykonująca zadania powiatu, realizację zadania powierzyła gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego.

W celu sprawnego wykonania zadania zakupiona została laweta i stworzono parking strzeżony dla usuniętych pojazdów, mieszczący się przy ul. Hangarowej 30-32. Na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego opisano procedurę odbioru usuniętego pojazdu http://www.zditm.szczecin.pl/laweta.php, kontakt telefoniczny 91 4800560 – Tomasz Holona ZDiTM oraz 91 4800558 - Henryk Radwański ZDiTM.


W związku z powyższym mieszkańcy Miasta mogą zgłaszać zaobserwowane przypadki porzuconych pojazdów, pojazdów długi okres nieużywanych, których stan wskazuje na to, iż są to pojazdy wycofane z eksploatacji do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Zgłoszenia przekazywane są niezwłocznie do Straży Miejskiej, która je weryfikuje tj. sprawdza czy pojazd spełnia przesłanki do jego usunięcia. W kwestii usuwania tzw. wraków z uwagi na fakultatywność przepisu, wydanie dyspozycji usunięcia zgłoszonego pojazdu poprzedza szereg czynności, w tym: ustalenie właściciela, sprawdzenie czy pojazd posiada aktualne badania techniczne i ubezpieczenie, zobowiązanie właściciela do usunięcia pojazdu we własnym zakresie lub doprowadzenie do stanu używalności oraz inne konieczne do uznania, że dochowano należytej staranności w celu doprowadzenia do usunięcia pojazdu.


Bliższych informacji udziela:
Anna Michalak – Inspektor ds. usuwania pojazdów pod nr tel. 91 42 45 610


Działania Straży Miejskiej podjęte w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, (tzw. wraków) - art. 50a oraz pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – art. 130a w kolejnych latach:


1. 2010r.
- art.130a na dyspozycję Straży Miejskiej odholowano 10 pojazdów,
- art. 50a na dyspozycję Straży Miejskiej odholowano 17 pojazdów, 145 usunęli właściciele po interwencji Straży Miejskiej a 12 doprowadzono do stanu używalności,


2. 2011r.
- art. 130a na dyspozycje Straży Miejskiej odholowano 2 pojazdy,
- art. 50a na dyspozycje Straży Miejskiej odholowano 45 pojazdów, 86 usunęli właściciele po interwencji Straży Miejskiej a 15 doprowadzili do staniu używalności,


3. 2012r.:
- art. 130a na dyspozycje Straży Miejskiej odholowano 351 pojazdów,
- art. 50a na dyspozycje Straży Miejskiej odholowano 30 pojazdów, 138 usunęli właściciele po interwencji Straży Miejskiej a 27 doprowadzili do stanu używalności,


4. 2013r.
-art. 130a na dyspozycje Straży Miejskiej odholowano 661 pojazdów ,
-art. 50a na dyspozycje Straży Miejskiej odholowano 53 pojazdy.

5. 2014r.
- art. 130a na dyspozycje Straży Miejskiej odholowano 513 pojazdów,
- art. 50a na dyspozycje Straży Miejskiej odholowano 73 pojazdów.


6. 2015r.(do końca sierpnia)
- art. 130a na dyspozycje Strazy Miejskiej odholowano 491 pojazdów,
- art. 50a na dyspozycje Strazy Miejskiej odholowano 50 pojazdów.

udostępnił: WGK, wytworzono: 2011/02/15, odpowiedzialny/a: Aleksanda Ciszewska, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/10/29 13:50:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/10/29 13:50:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/10/29 10:10:30 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:52:22 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:51:35 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:49:40 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:47:51 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:32:24 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:29:46 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 14:04:46 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 14:00:21 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 13:58:49 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 13:57:03 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2013/05/15 14:30:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:52:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:10:44 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:09:18 nowa pozycja