Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Usuwanie pojazdów (w tym tzw. wraki)

USUWANIE POJAZDÓW


Właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w tych sprawach, od września 2010r., jest Wydział Gospodarki Komunalnej.

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, pojazdy z dróg usuwane są w dwóch trybach.


I Zgodnie z art. 130a pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 

1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3.  Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.


II. Zgodnie z art. 50a
 

 

  • pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych
  • lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany,

może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.


W sierpniu 2011r. usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego stało się zadaniem własnym powiatu. Gmina Miasto Szczecin, jako gmina wykonująca zadania powiatu, realizację zadania powierzyła gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego.
W celu sprawnego wykonania zadania stworzono parking strzeżony dla usuniętych pojazdów, mieszczący się przy ul. Hangarowej 30-32.

Na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego opisano procedurę odbioru usuniętego pojazdu: https://www.zditm.szczecin.pl/pl/kierowca/odbior-odholowanych-pojazdow.

Kontakt telefoniczny:

  • 91 48 00 560 – Tomasz Holona ZDiTM oraz
  • 91 48 00 558 – Henryk Radwański ZDiTM.


W związku z powyższym mieszkańcy Miasta mogą zgłaszać zaobserwowane przypadki porzuconych pojazdów, pojazdów długi okres nieużywanych, których stan wskazuje na to, iż są to pojazdy wycofane z eksploatacji:

 Zgłoszenia przekazywane są niezwłocznie do Straży Miejskiej, która je weryfikuje tj. sprawdza czy pojazd spełnia przesłanki do jego usunięcia. W kwestii usuwania tzw. wraków z uwagi na fakultatywność przepisu, wydanie dyspozycji usunięcia zgłoszonego pojazdu poprzedza szereg czynności, w tym: ustalenie właściciela, sprawdzenie czy pojazd posiada aktualne badania techniczne i ubezpieczenie, zobowiązanie właściciela do usunięcia pojazdu we własnym zakresie lub doprowadzenie do stanu używalności oraz inne konieczne do uznania, że dochowano należytej staranności w celu doprowadzenia do usunięcia pojazdu.

Bliższych informacji, pod numerem telefonu 91 42 45 610 udzielają:

  • Anna Michalak – Główny Specjalista ds. usuwania pojazdów
  • Karol Kwiecień – Inspektor ds. usuwania pojazdów.
udostępnił: WGK, wytworzono: 2011/02/15, odpowiedzialny/a: Agnieszka Antkowiak, wprowadził/a: Karol Kwiecień, dnia: 2023/02/15 09:37:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karol Kwiecień 2023/02/15 09:37:33 modyfikacja wartości
Karol Kwiecień 2023/02/15 09:36:05 modyfikacja wartości
Karol Kwiecień 2023/02/15 09:28:53 modyfikacja wartości
Karol Kwiecień 2023/02/15 09:18:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/10/29 13:50:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/10/29 10:10:30 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:52:22 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:51:35 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:49:40 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:47:51 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:32:24 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2015/10/01 12:29:46 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 14:04:46 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 14:00:21 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 13:58:49 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2014/04/30 13:57:03 modyfikacja wartości
Monika Bernat 2013/05/15 14:30:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:52:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:10:44 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/02/15 13:09:18 nowa pozycja