Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Nadzór właścicielski

Referat Nadzoru Właścicielskiego nad Gospodarką Komunalną

Kierownik Referatu: Daria Radzimska, tel. 091-42-45-459, e-mail: dradzim@um.szczecin.pl

Do zadań Referatu Nadzoru Właścicielskiego nad Gospodarką Komunalną należy:

 • nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci wodociągowej, zdrojów ulicznych na tej sieci, studni publicznych, studni awaryjnych, nabrzeży, fontann, kąpielisk, basenów przeciwpożarowych, itp.
 • opiniowanie lokalizacji zdrojów ulicznych na miejskiej sieci wodociągowej,
 • nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej,
 • nadzór w zakresie wprowadzania ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
 • nadzorowanie zadań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i ciepłowniczej powierzonych Miastu na podstawie zawartych porozumień,
 • realizacja uprawnień z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie,
 • nadzór w zakresie utrzymania i eksploatacji cieków, rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta,
 • nadzór nad działalnością spółek wodnych,
 • zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzania statutu spółek wodnych, wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej w przypadkach określonych ustawą Prawo wodne, występowanie o skreślenie spółki z katastru wodnego,
 • koordynowanie działań dotyczących ustalania potrzeb, programów i planów inwestycyjnych, planowania finansowego w zakresie gospodarki komunalnej Miasta,
 • współpraca w zakresie opracowywania projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta, projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych,
 • w zakresie wdrażania programów pomocowych - współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - związanych z rozwojem gospodarki komunalnej:
  1) nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi funduszami pomocowymi oraz instytucjami finansowymi,
  2) poszukiwanie oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań Gminy Miasto Szczecin w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej,
  3) inspirowanie działań mających na celu wykorzystanie środków pozyskiwanych z funduszy pomocowych lub instytucji finansowych,
 • w zakresie nadzoru nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz lokalnym transportem zbiorowym:
  1) planowanie rozwiązań systemowych w zakresie utrzymania i rozwoju drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu i komunikacji miejskiej,
  2) koordynacja i tworzenie bieżących oraz wieloletnich planów inwestycyjnych pod kątem utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu oraz lokalnego transportu zbiorowego,
 • w zakresie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych:
  1) nadzór nad eksploatacją składowisk odpadów komunalnych, stacji zlewnych nieczystości płynnych oraz innych obiektów służących unieszkodliwianiu odpadów,
  2) planowanie i koordynowanie prac związanych z selektywną zbiórką odpadów,
  3) nadzór nad wywozem odpadów stałych i nieczystości ciekłych, prowadzonym przez różne podmioty gospodarcze,
  4) nadzór nad prowadzeniem działalności związanej z wywozem i gromadzeniem odpadów,
  5) ewidencja dzikich wysypisk oraz podejmowanie działań w celu ich usunięcia,
  6) przestrzeganie przepisów sanitarnych w zakresie należytego stanu obiektów oraz innych urządzeń użyteczności publicznej będących w gestii Wydziału,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu grzebowisk,
 • inicjowanie, wspieranie działań mających na celu budowę, utrzymanie i eksploatację grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Mieście,
 • nadzór oraz koordynacja działań w zakresie utrzymania porządku i czystości granicach administracyjnych miasta,
 • opracowywanie planów dotyczących poprawy czystości i estetyki Miasta,
 • w zakresie bieżącego funkcjonowania infrastruktury technicznej Miasta, koordynowania działań w zakresie gospodarki komunalnej, energetycznej, cieplnej, gazowniczej raz telekomunikacji :
  1) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych,
  2) współpraca z jednostkami Miasta oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych,
  3) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją sieci przesyłowej do zbiorników wodnych,
  4) nadzór nad utrzymaniem, remontami i eksploatacją nabrzeży, fontann, kąpielisk, basenów przeciwpożarowych i Teatru Letniego,
  5) współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w mieście,
  6) współpraca z podmiotami w zakresie dzierżaw nieruchomości Miasta, będących w zarządzie zakładów budżetowych,
  7) współpraca z Radami Osiedla w zakresie realizacji zadań wynikających ze Statutu Osiedla,
  8) koordynowanie działań związanych z dofinansowaniem zadań zleconych, realizowanych przez Rady Osiedla,
  9) koordynowanie działań dotyczących ustalenia potrzeb, programów i planów inwestycyjnych, planowania finansowego w zakresie gospodarki komunalnej Miasta,
  10) przestrzeganie przepisów sanitarnych w zakresie należytego stanu obiektów oraz innych urządzeń użyteczności publicznej będących w gestii Wydziału,
  11) programowanie i wdrażanie polityki cieplnej Miasta,
  12) opiniowanie planów przestrzennych i dokumentacji dotyczących uzbrojenia energetycznego,
  13) inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
  14) tworzenie planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  15) udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz wszelkich innych zagrożeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Miasta,
  16) współdziałanie w akcjach związanych z funkcjonowaniem Miasta w warunkach zimowych i łagodzeniu skutków zimy,
  17) współpraca z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, jednostkami pogotowia technicznego (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Pogotowie Dźwigowe), jednostkami organizacyjnymi Urzędu, Strażą Miejską, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz ze wszystkimi innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Mieście.

 • w zakresie prowadzenia spraw Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
  1) prognozowanie i planowanie dochodów i rozchodów Funduszy,
  2) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących realizacji zadań, które mogą być finansowane z Funduszy,
  3) współpraca ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań dotyczących edukacji ekologicznej,
  4) bieżące rozliczanie wydatków na realizację poszczególnych zadań,
  5) nadzór nad planowym wydatkowaniem środków na zadania realizowane w ramach Funduszy,
  6) prowadzenie okresowych analiz i sprawozdawczości z realizacji przychodów oraz rozchodów Funduszy,
  7) przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Miasta corocznych planów przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu.

 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 r. dotyczące przystąpienia do opracowania projektu
"Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na lata 2014-2025"

Pliki do pobrania:

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Szczecin na lata 2014-2025 - wersja do konsultacji

Rysunki w wysokiej rozdzielczości:

Rysunki - Załącznik 1

Rysunki - Załącznik 2

Rysunki - Załącznik 3

Rysunki - Załącznik 4

Rysunki - Załącznik 5

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu dokumentu pn. Plan zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na lata 2014-2025

   Rycina 1 - Zanieczyszczenia - inwestycje

 Rycina 2 - Obszary chronione

Rycina 3 - Obszary chronione - inwestycje

Rycina 4 - Konflikt A

Rycina 5 - Konflikt B

Rycina 6 - Konflikt C

 dsds Ry

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2014/04/28, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/06/16 12:52:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/06/16 12:52:26 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/05/08 09:35:25 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/05/08 09:34:14 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/05/08 08:26:00 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/05/07 15:23:06 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/28 15:33:15 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/28 15:28:29 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/28 15:27:59 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/25 08:20:42 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/25 08:19:43 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/24 15:18:01 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/24 15:16:20 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2014/04/24 15:10:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/12/20 08:51:01 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2013/12/17 15:25:28 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2013/12/17 15:24:07 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2013/12/17 15:23:01 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2013/12/17 15:06:30 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2009/05/18 13:01:17 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/30 13:19:03 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 11:53:27 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 11:52:39 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 11:49:01 nowa pozycja