Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - w ramach finansowania świadczeń medycznych przez Zachodniopomorski Oddział Narodowy Fundusz Zdrowia w Szczecinie

Osoba kierująca: Beata Bugajska

Adres: WSS-UM Szczecin

Telefony: 091 4245674

E-mail: wperzyn@um.szczecin.pl


 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień -  w ramach finansowania świadczeń medycznych przez  Zachodniopomorski Oddział Narodowego  Funduszu Zdrowia w Szczecinie

adresy placówek medycznych  link do strony internetowej:https://www.nfz-szczecin.pl/exnvx_psychiatria_i_uzaleznienia.htm

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane w warunkach ambulatoryjnych

Poradnia zdrowia psychicznego

 • psychiatra udziela porad bez skierowania
 • skierowanie wymagane jest od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do psychologa i psychoterapeuty
 • świadczenia udzielane są w poradniach oraz przez zespoły leczenia środowiskowego/ domowego, realizowane m. in. jako:
  • porady
  • bezpłatne wizyty domowe lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki – dla pacjenta obłożnie chorego
  • sesje psychoterapii 
 • świadczenia obejmują m.in. niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • jeśli pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych w związku z leczeniem psychiatrycznym, skierowanie wydaje i koszty badań pokrywa kierujący, z wyłączeniem badań kosztochłonnych (takich jak np. rezonans czy tomografia), które są odrębnie kontraktowane i finansowane przez NFZ
 • za świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie umowy świadczeniodawca nie może pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach 
 • w celu odzyskania i wzmocnienia zdolności do funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie zakłada się współpracę między świadczeniodawcą a pracownikiem socjalnym

Poradnia Leczenia Uzależnień 

 • do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie - uprawnienie dotyczy osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie leczenia odwykowego
 • leczenie pacjentów bez zgody odbywa się na podstawie skierowania z Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych lub decyzją postanowienia Sądu
 • pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora terapii

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane w warunkach oddziału/ ośrodka dziennego

 • świadczenia udzielane w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, przy dziennej liczbie godzin nie mniejszej niż 5, w tym w szczególności świadczenia indywidualne: sesje psychoterapii, kolejne porady
 • świadczenia obejmują niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w warunkach stacjonarnych

 • świadczenia udzielane są w oddziałach psychiatrycznych, oddziałach leczenia uzależnień oraz w izbach przyjęć
 • w nagłych przypadkach pacjent z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym zbadaniu go przez lekarza izby przyjęć
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest przez lekarza, na podstawie uprzedniego osobistego zbadania pacjenta, w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni; do szpitala psychiatrycznego pacjenci kierowani są także na mocy postanowienia sądu
 • w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentom bezpłatne niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • w trakcie hospitalizacji świadczeniodawca nie może wystawiać pacjentowi recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych  

Turnus rehabilitacyjny

 • zorganizowany, trwający nie dłużej niż 14 dni pobyt poza miejscem udzielania świadczeń, obejmujący leczenie i intensywną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi i znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego, w ramach określonego programu psychoterapeutycznego
 • turnusy organizowane są przez świadczeniodawcę, który określa termin turnusu, udzielane świadczenia i wskazuje osoby uczestniczące w turnusie; w trakcie jego trwania pacjent ma zabezpieczone wszystkie świadczenia gwarantowane w ramach danego zakresu
 • dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych może być realizowany turnus rehabilitacyjny nie częściej niż raz na 12 miesięcy
 • warunkiem realizacji turnusu rehabilitacyjnego jest przedstawienie przez świadczeniodawcę Narodowemu Funduszowi Zdrowia programu psychoterapeutycznego, opinii o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą realizowane świadczenia w ramach turnusu rehabilitacyjnego, wykazu osób uczestniczących, terminu i wykazu personelu realizującego świadczenia

Dzieci i młodzież

 • we wszystkich formach opieki nad młodzieżą dopuszcza się, w przypadku kontynuacji nauki szkolnej, udzielanie świadczeń osobom powyżej 18 roku życia, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia
 • rozgraniczenie nie dotyczy świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego dla osób z autyzmem dziecięcym


Podstawa prawna


udostępnił: WSS, wytworzono: 2022/07/01, odpowiedzialny/a: Wioletta Perzyńska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2022/07/01 11:57:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2022/07/01 11:57:01 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/07/01 11:25:33 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2022/07/01 11:17:24 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/10/05 09:58:01 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/10/05 09:55:14 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/10/05 09:50:57 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2012/10/05 09:37:27 nowa pozycja