Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

IQ METAL Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6221.4.2017.DJ 28.08.2017 r.

Prezydent Miasta Szczecin
28 sierpnia 2017 r.
WGKiOŚ-XIV.6221.4.2017.DJ
UNP:49982/WGKiOŚ/-XXVI/17
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z m i e n i a m

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-II.6221.7.2016.DJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaną na rzecz IQ METAL Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350427 (REGON: 100839998, NIP: 7752620602) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 7, w następujący sposób:

I. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniającego rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania dodaję:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Wody popłuczne i ługi

07 06 01
20,0 Mg/rk
Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 11*
80,0 Mg/rok
odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem „* ”

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. IQ METAL Sp. z o.o. posiada ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-II.6221.7.2016.DJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Powyższa zmiana związana jest z dodaniem nowych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
Uznając, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki będą spełnione, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. IQ METAL Sp. z o.o.
ul. Kniewska 7
70 – 846 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/01/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2018/01/17 09:09:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2018/01/17 09:09:33 nowa pozycja