Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA Sp. z o.o. WOŚr-II.6221.2.2023.DJ 10.05.2023

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 10.05.2023 r.
WOŚr-II.6221.2.2023.DJ
 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, 183c, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 112 (REGON: 366568872, NIP: 9552418794), w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podczas prowadzenia działalności przez SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA Sp. z o.o. przy ul. Pomorskiej 112 w Szczecinie:

L.p. Kod Rodzaj odpadu (nazwa wg katalogu) Ilość odpadów przewidziana do wytwarzania
Mg/rok
Odpady niebezpieczne
1 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 3,00
2 08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 3,00
3 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 6,00
4 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 2,00
5 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 1,00
6 09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy
i aktywatorów 2,00
7 09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 2,50
8 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 2,00
9 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów
w separatorach 6,00
10 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,50
11 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15,00
12 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15,00
13 16 01 07* Filtry olejowe 2,00
14 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 1,00
15 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 1,00
 

 

L.p. Kod Rodzaj odpadu (nazwa wg katalogu) Ilość odpadów przewidziana do wytwarzania
Mg/rok
Odpady inne niż niebezpieczne
1 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 3000,00
2 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 3,00
3 08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 5,00
4 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12* 3,00
5 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17* 3,00
6 08 03 99 Inne niewymienione odpady 30,00
7 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 5,00
8 08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 6,00
9 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierający srebro lub związki srebra 1,00
10 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 150,00
11 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 600,00
12 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 300,00
13 15 01 03 Opakowania z drewna 200,00
14 15 01 04 Opakowania z metali 5,00
15 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 2,00
16 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 5,00
17 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 2,00
18 17 04 02 Aluminium 150,00
19 17 04 05 Żelazo i stal 10,00
20 19 12 01 Papier i tektura 3000,00


II. Instalacja obejmuje zespół powiązanych technologicznie urządzeń i maszyn wykorzystywanych w działalności poligraficznej. W drukarni odbywa się druk arkuszowy, druk rolowy oraz wielkoformatowy techniką cyfrową. W skład instalacji wchodzi szereg maszyn drukarskich i innych urządzeń wyposażenia drukarni, w tym maszyny offsetowe, oklejarki, maszyny do oprawy, maszyny cyfrowe, maszyny do klejenia, maszyny do wygrzewania i gumowania, piec do wygrzewania, składarki, gilotyny, naświetlarka, linia do produkcji broszur, plotery. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 112 (działki nr 3/2, 4/2 i 5/2 obręb 4063).

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Pomorskiej 112 (działka nr 4/2 obręb 4063), do których wnioskodawca ma tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
- magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób określony w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późniejszymi zmianami),
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych kontenerach, pojemnikach, nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami lub luzem w zależności od właściwości odpadów,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego, przeciwpożarowego oraz przepisów BHP,
- oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694),
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 ustawy o odpadach.
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 76 ustawy o odpadach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 30 kwietnia 2033 r.

VII. SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich
magazynowania,
2. przestrzegania warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w operacie przeciwpożarowym sporządzonym przez inżyniera pożarnictwa mgr inż. Roberta Wnukiewicza (nr dyplomu SGSP: 1795/94), zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 14.03.2022 r. znak: PZ.5268.7.1.2022,
3. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
4. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (tysiąc zł) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł ( jeden milion zł).


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zakład prowadzi działalność w zakresie usług poligraficznych. W drukarni odbywa się druk arkuszowy, druk rolowy oraz wielkoformatowy techniką cyfrową. Techniką offsetową wykonywany jest druk książek, ulotek, folderów oraz personalizacja i nadruki na wyrobach gotowych. Do wniosku załączono operat przeciwpożarowy sporządzony przez inżyniera pożarnictwa mgr inż. Roberta Wnukiewicza. Operat został zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, postanowieniem z dnia 14.03.2022 r. znak: PZ.5268.7.1.2022, w zakresie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Wnioskodawca załączył również zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację.
W toku postępowania administracyjnego, w trybie art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wystąpiono do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego, w tym miejsc magazynowania odpadów. Postanowieniem z dnia 14.04.2023 r. znak: PZ.5268.12.3.2023 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. SCANDINAVIAN PRINT GROUP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70 – 812 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2023/05/18, odpowiedzialny/a: WOŚr, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2023/05/18 10:37:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2023/05/18 10:37:21 nowa pozycja