Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

COMgraph sp. z o.o. WOŚr-II.6221.2022.DJ

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 11.05.2022 r.
WOŚr-II.6221.1.2022.DJ
 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, 183c, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Rembacz, działającej z pełnomocnictwa na rzecz COMgraph sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 55c (REGON: 810782665, NIP: 8511018057), w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów


I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podczas prowadzenia działalności przez COMgraph sp. z o.o. przy ul. Pomorskiej 86 w Szczecinie:


Lp
Kod odpadu
Nazwa odpadu
Mg/rok
1 03 03 07 Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 50,00
2 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 1500,00
3 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 50,00
4 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 20,00
5 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 35,00
6 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 25,00
7 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 1,50
8 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317 1,50
9 08 03 99 Inne niewymienione odpady (odpady z produkcji farb drukarskich) 10,00
10 13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 3,00
11 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 100,00
12 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 10,00
13 15 01 03 Opakowania z drewna 50,00
14 15 01 04 Opakowania z metali 20,00
15
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne), 5,50
16
15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
3,00
17
15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 15,00
18
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 5,00
19 16 02 13*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 1,00
20 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09* do 16 02 13* 3,00
21 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15* 1,00
22 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,50
23 16 06 04 Baterie alkaiczne (z wył.16 06 03) 0,10
24 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,50
25 17 04 02 Aluminium 30,00
26 17 04 05 Żelazo i stal 10,00II. Zakład prowadzi działalność w zakresie arkuszowego druku offsetowego, obróbki plików, druku cyfrowego oraz usług introligatorskich. Produkcja prowadzona jest przy zastosowaniu technik i technologii komputerowych, offsetowych i sitodrukowych w hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową i socjalną oraz terenem przyległym z placem składowym oraz miejscami parkingowymi. W skład instalacji wchodzą poszczególne rodzaje maszyn i urządzeń: Drukarki typu Kodak Nexpress i HP Indigo, linia do lakierowania UV, krajarki typu Polar oraz Perfecta, automaty do wykrawania, sztanctygiel, maszyny drukarskie typu Heidelberg, składarko-sklejarki, linia do oprawy miękkiej klejonej Horizon, falcerki, linie zbierająco-szyjące Duplo oraz Hohner, laminatory, bigówki, zszywarki, bindownica, wiertarka, nacinarka, okrawak narożników, pakowarka w folię termokurczliwą, naświetlarka, wywoływarka. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 86 (działka nr 37/5 i 37/31 obręb 4246).

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

1. przekazywanie do przetwarzania,
2. przekazywanie do unieszkodliwiania

IV. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Pomorskiej 86, do których wnioskodawca ma tytuł prawny (działka nr 37/5 oraz 37/31 obręb 4246), przy spełnieniu następujących warunków:
- magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób określony w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w specjalistycznych pojemnikach, beczkach, kontenerach, na paletach lub luzem, w zależności od właściwości danego odpadu,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego, przeciwpożarowego oraz przepisów BHP,
- oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694),
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych
z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 ustawy o odpadach.
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 76 ustawy o odpadach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 30 kwietnia 2032 r.

VII. COMgraph sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich
magazynowania,
2. przestrzegania warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w operacie przeciwpożarowym sporządzonym przez mgr inż. pożarnictwa Roberta Wnukiewicza, zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 13.12.2021 r. znak: PZ.5585.38.2.2021,
3. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
4. przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.


VIII. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (tysiąc zł) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł ( jeden milion zł).

 

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zakład prowadzi działalność w zakresie arkuszowego druku offsetowego, obróbki plików, druku cyfrowego oraz usług introligatorskich. Do wniosku załączono operat przeciwpożarowy sporządzony przez mgr inż. pożarnictwa Roberta Wnukiewicza. Operat został zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, postanowieniem z dnia 13.12.2021 r. znak: PZ.5585.38.2.2021, w zakresie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Wnioskodawca załączył również zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wystąpiono do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego, w tym miejsc magazynowania odpadów. Postanowieniem z dnia 07.04.2022 r. znak: PZ.5268.6.3.2022 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.


Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. COMgraph sp. z o.o.
Pełnomocnik Monika Rembacz
Stena Recycling sp. z o.o.
ul. Rabowicka 2
62 – 020 Swarzędz

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin 

 

 

Załączniki:

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2022/05/13, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2022/05/13 09:54:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2022/05/13 09:54:47 nowa pozycja