Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami - unieszkodliwianie lub odzysk

MTM SA WOŚr-VII.6233.7.2022.DJ 04.04.2023

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 04.04.2023 r.
WOŚr-VII.6233.7.2022.DJ

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Budowlano-Drogowej MTM SA (NIP: 9581323406, REGON: 191917078) z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 35, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie pozainstalacyjnego przetwarzania odpadów w Szczecinie przy ul. Kujota 24 (część działki nr 23/2 i 22/5 obręb 1084)


I. Zezwalam Firmie Budowlano-Drogowej MTM SA na prowadzenie przetwarzania niżej wymienionych odpadów:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 20 000,0 Mg/rok

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 70 000,0 Mg/rok

II. Przetwarzanie odpadów może odbywać się na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Kujota 24 (działka nr 23/2 i część działki 22/5 obręb 1084) zgodnie z planem organizacji prac. Odpady będą poddawane odzyskowi w procesie R-5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, w tym recykling nieorganicznych materiałów budowlanych, odzysk materiałów nieorganicznych polegający na pracach ziemnych. Przetwarzanie odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Odpady gruzu betonowego odpowiadającego frakcji 0/63 oraz gleba i ziemia zostaną wbudowane w celu utwardzenia powierzchni ziemi. Proces niwelacji terenu będzie kończył prace związane z modyfikacją działki. Rzędne terenu zostaną podniesione do wysokości 3 metrów.


III. W wyniku przetwarzania nie będą wytwarzane inne rodzaje odpadów.


IV. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się w Szczecinie przy ul. Kujota 24 (część działki nr 23/2 obręb 1084), przy spełnieniu następujących warunków

- odpady mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- przed procesem przetwarzania odpady będą magazynowane w pryzmach, luzem na utwardzonym terenie,
- miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).


V. Wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz całkowitej pojemności miejsc magazynowania odpadów.


Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 10 000,00 20 000,00
2 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 46 500,00 70 000,00

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
56 500,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
90 000,00
największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
56 500,00

Całkowita pojemność miejsca do magazynowania odpadów
56 548,00


VI. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA jest zobowiązana do:

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach,
- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
- prowadzenia prac ziemnych w taki sposób, aby kierunek i natężenie odpływu znajdujących się na terenie działki wód opadowych lub roztopowych, ani kierunek odpływu wód ze źródeł nie zmienił się ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


VII. Ustalam Firmę Budowlano-Drogową MTM SA odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.


IX. Decyzja jest ważna do dnia 30 kwietnia 2025 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

W dniu 20.09.2022 r. do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek Firmy Budowlano-Drogowej MTM SA o wydanie zezwolenia na prowadzenie pozainstalacyjnego przetwarzania odpadów na działce nr 23/2 i części działki 22/5 obręb 1084 w Szczecinie przy ul. Kujota 24. Odpady będą poddawane odzyskowi w procesie R-5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. Odpady gruzu betonowego odpowiadającego frakcji 0/63 oraz gleba i ziemia zostaną wbudowane w celu utwardzenia powierzchni ziemi. Kompletny wniosek został przesłany do zaopiniowania zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Postanowieniem nr 33/2023 z dnia 17.03.2023 r. znak: WI.7023.3.124.2022.IG, po przeprowadzeniu kontroli, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów. Z uwagi na przetwarzanie i magazynowanie odpadów wyłącznie niepalnych, opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, nie jest wymagana, zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana z uwagi to, że przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia pozainstalacyjnego przetwarzania odpadów.

W niniejszej sprawie nie ustanowiono zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach. Stosownie do art. 48a ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach, obowiązek ten nie dotyczy odpadów spełniających kryteria dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U z 2015 r. poz. 1277). Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, nie dotyczy również wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, zostało doręczone. Strona nie wniosła uwag.

Do wniosku załączono oświadczenia i zaświadczenia wskazane w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Pouczenie
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 

Otrzymują:
1. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA
ul. Hutnicza 35
81-061 Gdynia

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2023/04/05, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2023/04/05 14:11:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2023/04/05 14:11:00 nowa pozycja