Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami - unieszkodliwianie lub odzysk

ZWIK sp. z o.o.WOŚr-VII.6233.7.2021.DJ

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin,
WOŚr-VII.6233.7.2021.DJ
UNP:62890/WOŚr/-XXVII/21

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699), po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskiej, działającej z pełnomocnictwa na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 8512624854), w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów w instalacji zrzutu ścieków z czyszczenia kanalizacji, na terenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Zdroje” przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie

I. Zezwalam Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Szczecinie na przetwarzanie niżej wymienionych rodzajów odpadów:

19 08 99 – inne niewymienione odpady 3504,00 Mg/rok
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych 3504,00 Mg/rok

Zastrzeżenie: łączna masa przetwarzanych odpadów w okresie roku nie może przekroczyć 3504,00 Mg/rok

II. W wyniku przetwarzania będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów:

19 08 01 – skratki 1300,00 Mg/rok
19 08 02 – zawartość piaskowników 2000,00 Mg/rok

III. Odpady będą poddawane przetwarzaniu na części działki nr 51/1 obręb 4019 przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie. Instalacja zrzutu ścieków z czyszczenia kanalizacji zlokalizowana jest w wiacie 20 m x 20 m.

IV. Odpady będą poddawane odzyskowi w procesie odzysku R – 12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11. Metoda przetwarzania polegać będzie na wprowadzeniu odpadów do instalacji za pomocą specjalistycznych samochodów cystern. Odpady w pierwszej kolejności będą trafiać na kratkę rzadką o prześwicie 150 mm, gdzie nastąpi separacja części zgrubnych tj. dużych kawałków gruzu, gałęzi itp. Dalej osady trafiać będą do leja zasypowego o pojemności 12 m ³ zamontowanego w zbiorniku poniżej gruntu. Z leja zasypowego odpady transportowane będą do separatora bębnowego. Do pompowania pulpy piaskowej z separatora grubych części do separatora płuczki piasku służyć będzie pompa pulpy piaskowej. W wyniku procesu przetwarzania odpadów o kodach 19 08 99 oraz 20 03 06 wytwarzane będą odpady o kodzie 19 08 01 i 19 08 02, które po wypłukaniu podawane będą za pomocą przenośników ślimakowych do kontenerów, których zawartość będzie okresowo wywożona do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Zbiornik nadawy z poziomym transportem ślimakowym, płuczka bębnowa, oraz pompa pulpy piaskowej zlokalizowane zostały w podziemnej żelbetowej komorze, natomiast separator-płuczka piasku o raz kontenery, na poziomie terenu. Ścieki po odseparowaniu odpadów będą odpływały do kanalizacji sanitarnej, a następnie będą poddawane procesom oczyszczania w oczyszczalni „Zdroje”. Punkt opróżniania samochodów z zanieczyszczeń płynnych zlokalizowany został pod wiatą. Teren na którym znajduje się instalacja z trzech stron został otoczony płotem z blachy falistej o wysokości 4 m. W skład instalacji wchodzą następujące urządzenia technologiczne: zbiornik nadawy (lej zasypowy) z poziomym transportem ślimakowym, sprężarka, separator bębnowy, transporter ślimakowy grubych zanieczyszczeń, pompa do pulpy piaskowej, separator – płuczka piasku, kompletne orurowanie między urządzeniami, szafa z instalacją elektryczną i automatycznego sterowania.
 

V. Odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane. Odpady dowiezione do instalacji przetwarzania będą bezpośrednio ze środków transportu zrzucane do zbiornika nadawy – stacji zrzutu osadów z czyszczenia kanalizacji.

VI. Określam masy odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1 19 08 01 skratki 10,68 1300,00
2 19 08 02 Zawartość piaskowników 23,14 2000,00
 

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
33,82 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
3300,0 Mg
Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

33,82,0 Mg
Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów 33,82 Mg


VII. Magazynowanie odpadów wytworzonych w procesie przetwarzania może odbywać się zgodnie
z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742)
oraz przy zachowaniu następujących zasad:
- odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych
procesów,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych
odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do
środowiska,
- odpady będą magazynowane w zamykanych kontenerach.

VIII. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest zobowiązana do:
- przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie prowadzenia
ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach,
- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach,
rocznego sprawozdania o odpadach i gospodarowaniu odpadami,
- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
- przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji
gazów i pyłów do powietrza, odziaływania na środowisko, przepisów związanych z bezpieczeństwem
przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej
działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu
prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

IX. IX. Ustalam Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie odpowiedzialną za ewentualne straty
X. wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
XI.
X. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze
pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień
niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty
1000 000,00 (jeden milion) złotych.

XI. Ustalam ważność decyzji do dnia 30 kwietnia 2032 r.
 

U Z A S A D N I E N I E

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach. Wnioskodawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów w instalacji zrzutu ścieków z czyszczenia kanalizacji.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – postanowienie nr 37/2022 z dnia 05.05.2022 r. znak: WI.7023.1.64.2022.JB. Z uwagi na prowadzenie przetwarzania odpadów wyłącznie niepalnych, opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, nie jest wymagana, zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach.
Do wniosku załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – decyzja z dnia 29.09.2015 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.53.2015.JS.

W toku postępowania administracyjnego odstąpiono od ustanowienia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, w rozumieniu art. 48a ustawy o odpadach. W przypadku przetwarzania odpadów, do obliczania stawki zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć największą masę odpadów przewidzianych do magazynowania. W tym przypadku odpady przewidziane do przetwarzania nie będą magazynowane, tylko bezpośrednio wprowadzane do instalacji za pomocą specjalistycznych samochodów cystern. Co do zasady odpady powstające z przetwarzania, a więc odpady wytworzone w wyniku zastosowania procesu przetwarzania stanowią inny rodzaj odpadu niż odpady poddawane odzyskowi. Jeżeli zatem odpady wytworzone, powstałe z przetwarzania odpadów, powstają w miejscu wytwarzania czyli mamy do czynienia z magazynowaniem wstępnym, brak jest podstaw do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń.

Do wniosku załączono oświadczenia i zaświadczenia wskazane w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
pełnomocnik Pani Agnieszka Lipniacka-Piaskowska
ul. Wyspiańskiego 34/1
70-497 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2023/03/10, odpowiedzialny/a: WOŚr, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2023/03/10 14:10:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2023/03/10 14:10:14 nowa pozycja