Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami - zbieranie lub transport

MAXIMUS Mirosław Bratos WGKiOŚ-II.6233.10.2018.DJ 22.01.2018 r.

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 22 styczeń 2018 r.
WGKiOŚ-II.6233.10 .2018.DJ
UNP:3775/WGKiOŚ/-XXXIII/18
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 21), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia z dnia 11 stycznia 2018 r. znak: WO-0052.3.9.2018RD, po rozpatrzeniu wniosku Mirosława Bratosa, prowadzącego działalność pod nazwą MAXIMUS – skup surowców wtórnych (REGON: 367552270, NIP: 8513129714) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 10, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Mirosławowi Bratosowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- 02 01 10 - odpady metalowe,
- 10 02 80 - zgary z hutnictwa żelaza,
- 10 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 09 03 - żużle odlewnicze,
- 10 09 80 - wybrakowane wyroby żeliwne,
- 10 09 99 - inne niewymienione odpady,
- 10 10 03 - zgary i żużle odlewnicze,
- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
- 12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,
- 12 01 05 - odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 16 01 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów ¹
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 01 22 - inne niewymienione elementy,
- 16 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 16 08 03 - zużyte katalizatory zaw. metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02,
- 16 08 04 - zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył. 16 08 07),
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

¹ - z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 20.01.2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz.U.2016.803 z późniejszymi zmianami)

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 10 (działka nr 6/2 obręb 1059).

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie na placu magazynowym, w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- dopuszcza się magazynowanie odpadów na placu magazynowym oraz w hali magazynowej w sposób uporządkowany, w zależności od rodzajów - w kontenerach, pojemnikach, workach typu big-bag, koszach,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.

V. Mirosław Bratos jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VI. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być magazynowany w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
a) zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami,
b) zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
- dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
- prowadzącym zakład przetwarzania;
- odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.),
c) miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt, wyposaża się w:
- zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska - w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
- utwardzone podłoże;
- zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym
d) przekazania zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy.
e) dopuszcza się przekazanie zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania za pośrednictwem innego zbierającego zużyty sprzęt.
f) zbierający zużyty sprzęt przed przekazaniem zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania zapewnia, w miarę możliwości, wyselekcjonowanie w punkcie zbierania zużytego sprzętu przeznaczonego do przygotowania do ponownego użycia.
g) zbieranie i transport zużytego sprzętu odbywają się w warunkach optymalnych do przygotowania go do ponownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograniczenia rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji.
h) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania Prezydentowi Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.
i) w przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.
j) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania Prezydenta Miasta Szczecin o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

VII. Ustalam Mirosława Bratosa odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

IX. Decyzja jest ważna do dnia 21 stycznia 2028 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.
Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.2017.1405 z późniejszymi zmianami), niniejsza decyzja jest kolejnym zezwoleniem dla zrealizowanego przedsięwzięcia związanego ze zbieraniem odpadów. Wcześniej na działce nr 6/2 obręb 1059 przy ul. Tama Pomorzańska 10 działalność prowadziła Spółdzielnia Pracy Skup Surowców Wtórnych „SUROWIEC” na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27.06.2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.65.2012.DJa. Z uwagi na to, odstąpiono od wymogu załączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ponadto nie zmienił się katalog zbieranych odpadów złomu.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. W przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości zezwolenie wygasa z mocy ustawy jako bezprzedmiotowe, zgodnie z art. 48 pkt 2 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Pan Mirosław Bratos
MAXIMUS – skup surowców wtórnych
ul. Tama Pomorzańska 10
70 – 030 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2018/02/14, odpowiedzialny/a: WOŚr, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2023/03/10 13:23:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2023/03/10 13:23:27 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2018/02/14 13:57:54 nowa pozycja