Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Animator Sportu

  
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

„ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY” 
 

 
 Uchwałą Nr LXIII/1167/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r.  przyjęto Projekt realizowany w ramach polityki kultury fizycznej „Animator sportu dzieci i młodzieży”  
 
   1. Cele i zadania programu:
 
1)      zwiększenie aktywności i efektywności działań osiedlowych klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
2)      organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z terenu działalności Osiedlowego Klubu Sportowego; Uczniowskiego Klubu Sportowego;
3)      przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, szczególnie w dzielnicach o najwyższym wskaźniku bezrobocia;
 
   2.Zasady realizacji programu:
 
1) dla Animatorów sportu dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze konkursu ofert dla Osiedlowych Klubów Sportowych lub Uczniowskich Klubów Sportowych, przeznaczone zostaną środki finansowe na umowy w wysokości po 500 zł (brutto) miesięcznie,
2) w przypadku współfinansowania zadania przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego Gmina Miasto Szczecin przeznacza na ten cel 50% proponowanej kwoty brutto miesięcznie.
 
   3.Organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych mogą być:
 
1) Osiedlowe Kluby Sportowe,
2) Uczniowskie Kluby Sportowe.
 
   4.Adrestem programu mogą być:
 
1) trenerzy, instruktorzy i nauczyciele wychowania fizycznego pracujący z dziećmi
i młodzieżą w Osiedlowych Klubach Sportowych, Uczniowskich Klubach Sportowych w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów.

   5.Kryteria zgłoszeń

1) Zgłoszenia kandydatów- przystąpienie do otwartego konkursu ofert dla Osiedlowych Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubach Sportowych z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozwijanie sportu dzieci i młodzieży.
 
   6.Sposób wyboru uczestników
 
1)      Maksymalnie 1-3 kandydatów z jednego klubu.
 
   7.Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego

1)      Klub dodatkowo otrzyma środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, którego wartość nie przekroczy maksymalnie 3.000 zł brutto w każdej edycji konkursu.

   8.Sposób realizacji zadania

1) Zakres zadań animatora sportu dzieci i młodzieży i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa animatora z Osiedlowym Klubem Sportowym lub Uczniowskim Klubem Sportowym.

    9.Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania

1) Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin;
2) Osiedlowe Kluby Sportowe lub Uczniowskie Kluby Sportowe dokonują kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozliczają i opracowują sprawozdania z realizacji przyjętego zadania;
3) Kompleksowe sprawozdanie i ocenę realizacji programu Klub przedkłada do Wydziału Sportu i  Turystyki Urzędu Miasta Szczecin;
 
 
       ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
 
      1..Ramowe wskazówki i kalkulacje dla realizatorów programu „Animator sportu dzieci
i młodzieży” , stanowiącego integralną część umowy Klubu z Animatorem.
1) Zajęcia prowadzone przez Animatora realizowane są w oparciu o opracowany i zaakceptowany przez Klub program, stanowiący integralną część dokumentacji pracy Animatora.
 
2)  Ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy Osiedlowym Klubem Sportowym lub Uczniowskim Klubem Sportowym., a konkretną osobą – Animatorem, zostanie zrealizowane miesięcznie 20 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć Animatora” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy .
 
3) Rozliczenie dokonane w „Dzienniku Zajęć Animatora” dotyczy wynagrodzenia pochodzącego ze środków Urzędu Miasta Szczecin po wykonaniu umowy.
 
4)  Ustala się, że w ramach w/w 20 godzin (pkt. 1) można przeznaczyć do 2 godziny na udział w zawodach sportowych.
 
5) Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych wynosi 15 do 24 osób.
 
6) Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu, a objętość jednej jednostki treningowej powinna wynosić 90 minut.
 
7) Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” muszą być ubezpieczeni, a uczestnicy posiadać aktualne badania lekarskie.
 
8) W uzasadnionych wypadkach podpisujący umowę – z Klubem może, po porozumieniu z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Szczecin wyrazić zgodę na niewielkie odstępstwa od w/w ustaleń. Nie dotyczy to punktu 6 oraz terminu realizacji umowy.
 
 Realizacja Projektu
Animator Sportu dzieci i młodzieży” 

W 2008 r. w realizowanym projekcie uczestniczyło 15 osób z 8 Klubów / 4 Uczniowskie Kluby Sportowe i 4 Osiedlowe Kluby Sportowe/.
Beneficjentów programu wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert na, który przeznaczono kwotę 50 000 zł./ w tym   
42 000 zł przeznaczono na płace Animatorów na  okres 6 miesięcy, 8 000 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego/.

W 2009 r. w realizacji projektu uczestniczy 26 osób z 16 Klubów / 10 Uczniowskich Klubów Sportowych i 6 Osiedlowych Klubów Sportowych /.
Na ww. cel przeznaczono środki w wysokości 50 000 zł. /w tym 34 500 zł na płace Animatorów na okres 3 miesięcy i 15 500 zł na zakup drobnego sprzętu sportowego/.

W 2010 r. na realizację projektu „Animator Sportu dzieci i młodzieży” w budżecie WSiT zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł.
 
W 2011 r.. na realiyacje Programu w budecie WSiT zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2009/08/18, odpowiedzialny/a: Barbara Nowakowska, wprowadził/a: Barbara Nowakowska, dnia: 2011/03/02 10:21:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Nowakowska 2011/03/02 10:21:12 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/08/18 13:31:21 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/08/18 13:30:19 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2008/02/12 11:13:04 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/10/25 11:14:52 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2006/07/24 13:05:04 nowa pozycja