Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Baza sportowa

 W imieniu Gminy Miasto Szczecin, miejskimi obiektami sportowymi zarządza Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji I Rehabilitacji powołany przez Radę Miasta Szczecina
uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003r. .

Wykaz obiektów sportowych zarządzanych przez MOSRiR

Inne obiekty

Wyciąg ze statutu Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji:

§1.1.Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
2.Siedzibą Ośrodka jest Miasto Szczecin.
3.Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Szczecin.
4.Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Prezydent Miasta Szczecina.

§ 2.1.Ośrodek realizuje zadania własne miasta Szczecina z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz zadania zlecone miastu w tym zakresie.
2.Ośrodek zarządza wydzieloną częścią mienia komunalnego zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym Miasta Szczecina. Wykaz obiektów komunalnych stanowiących bazę Ośrodka zawiera załącznik do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot i zakres działania

§ 3. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone określone w następujących aktach prawnych:
1)Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. – o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 9 poz.43

z późniejszymi zmianami).
2)Ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
3)Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami).
4)Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r.–o kulturze fizycznej ( Dz. z 2001r. Nr.81, poz. 889 z późniejszymi zmianami).
5)Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, zm. z 2003r. Nr 60, poz.535).
6)Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. z 1997 r.Nr123, poz. 776,z późniejszymi zmianami).
7)Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 , poz.148 z późniejszymi zmianami).
8)Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych , gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń

i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz.1333).
9)Niniejszego Statutu.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu:
1)utrzymania bazy sportowej i rekreacyjnej miasta przyjętej w trwały zarząd,
2)udostępniania bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym: klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, fundacjom, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy i osobom prywatnym,
3)prowadzenia działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki,
4)organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
5)organizowania zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej,
6)eksploatacji i konserwacji istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej, turystycznej oraz jej rozbudowy,
7)prowadzenia działalności hotelarsko- gastronomicznej,
8)prowadzenia działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Ośrodka, prowadzenia innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki.
9)prowadzenia remontów bieżących bazy sportowej i rekreacyjnej.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 5. 1.Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2.Prezydent Miasta powołuje i odwołuje Dyrektora.
3.Dyrektor zarządza mieniem Ośrodka w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

§6. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

§ 7. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Szczecina lub wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta.

§8. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustanawiany zarządzeniem Dyrektora Ośrodka i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Szczecina, na wniosek właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie

§ 9. 1.Dyrektor Ośrodka odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej i instytucjonalnej).
2.Ośrodek podlega również kontroli zewnętrznej ze strony jednostek i organów do tego uprawnionych.
3.Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej funkcjonalnej wykonują z urzędu: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w ramach ich funkcji bądź powierzonych obowiązków.
4.Dyrektor Ośrodka sprawuje osobisty nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10.1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym".
3. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Miasta.
4. Ośrodek realizuje swoje wydatki poprzez budżet Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Miasta.

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki pracowników

§ 13. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają:
1) kodeks pracy
2) regulamin pracy.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 14.Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu

§ 15.Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2011/01/14, odpowiedzialny/a: Piotr Dykiert, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2012/04/27 09:02:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2012/04/27 09:02:56 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2011/01/14 09:10:18 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2011/01/14 09:09:41 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2009/08/31 13:42:20 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2009/08/12 14:16:44 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2008/08/01 13:07:03 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2008/08/01 13:02:35 nowa pozycja