Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLIV
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-03-01 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.01.2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

­- 25/10 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
­- 26/10 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
31/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
­- 37/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę Nr 145/2 z obrębu 1023 Szczecin Śródmieście 23 położonej przy al. Wojska Polskiego 86,
41/10 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
­- 29/10 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie (załączniki: 1 (arkusze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 2, 3, 4)
­- 34/10 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustowo – Bluszczowa” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4),
­- 35/10 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Walecznych” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4),
­- 36/10 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo – Kredowa 2” (załączniki: 1 (arkusze: 1, 2) 2, 3, 4),
­- 40/10 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2” (uzasadnienie, załączniki: 1 (arkusze: 1, 2, 3) 2, 3, 4),
­- 38/10 – zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
­- 33/10 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok oraz zmian w uchwale Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5; uzasadnienie, załączniki do uzasadnienia: 1, 2, 3; autopoprawka, załącznik do autopoprawki),
­- 28/10 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
­- 27/10 – powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miasta Polskich,
­- 30/10 – połączenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, Środowiskowego Domu Pomocy przy ul. Tartacznej 14 i Działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. J. U. Niemcewicza 9 w Szczecinie oraz o zmianie uchwały z dnia 16 kwietnia 2006 r. Nr LIV/1018/06 o nadaniu statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie,
­- 32/10 – wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, mieszkańców z terenu powiatów województwa Zachodniopomorskiego,
­- 15/10 – Strategii rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018 (załącznik),
­- 24/10 – skargi pana Macieja Kopcia na Prezydenta Miasta,
­- 39/10 – odmowy uznania za sprzeczną z obowiązującym prawem uchwały Nr XXX/745/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.,
- 42/10 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009,
- 43/10 – zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 oraz zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- 44/10 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Bazarowa” w Szczecinie,
- 45/10 – zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin,
- 46/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości, stanowiącej część działki nr 3/25 z obrębu 2036, położonej przy ulicy Wiosny Ludów z przeznaczeniem na rozbudowę obiektów znajdujących się na nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej działkę nr 3/1 z obrębu 2036,
- 47/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 244 w Szczecinie,
- 48/10 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Aleja Wyzwolenia – St. Herakliusza Lubomirskiego – Ofiar Oświęcimia oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny (załącznik).

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.