Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XI
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-07-09
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Posiedzenie odbyło się 2007-07-09. (sala sesyjna, Pl. Armii Krajowej 1)

   

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

   

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

   

3. Zatwierdzenie protokołów z:

   
 • VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 25 i 26.04.2007 r.
 • IX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14.05.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 26  

   

4. Interpelacje i zapytania radnych.

   

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

   
 • 289/07 - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

   
 • 290/07 -  uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 w Szczecinie ul. Podhalańska 5/6, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 21  

   
 • 291/07 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 20  

   
 • 292/07 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 22  

   
 • 293/07 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 17 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 123, w celu przekształcenia formy organizacyjno - prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

   
 • 295/07 - ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 21  

   
 • 296/07 - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 211 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 28  

   
 • 297/07 - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 123 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8  

 Głosujących : 26  

   
 • 298/07 - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Podhalańskiej 5/6 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9  

 Głosujących : 27  

   
 • 299/07 -  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Tomaszowskiej 2a na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9  

 Głosujących : 27  

   
 • 300/07 - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Skalistej 24 na okres 30 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 27  

   
 • 301/07 - ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 28  

   
 • 302/07 - zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 29  

   
 • 303/07 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki "Centrum Handlowe Polska 1" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

   

304/07 - szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym; (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3);

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

   
 • 305/07 - przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

   
 • 306/07 - udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na zakup pojazdu sanitarnego dla Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

   
 • 307/07  - sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na osiedlu Nad Rudzianką dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu i w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia terenu położonego przy ulicach: Nad Rudzianką – Gwarną;

projekt wycofany przez projektodawcę

   
 • 308/07 - przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

   
 • 309/07 - zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

   
 • 310/07 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

   
 • 258/07 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Jacka Malczewskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 29  

   
 • 312/07 - udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

   
 • 313/07 - zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9  

 Głosujących : 24  

   

6. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie realizacji programu restrukturyzacji Szpitala Miejskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLII/806/05 z dnia 21 lipca 2005 r.

   

7. Debata na temat stanu przygotowań miasta do Regat The Tall Ships’ Races 2007.

   

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   

9. Sprawozdanie z działalności:

   

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,

   

- Prezydenta Miasta Szczecin.

   

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.