Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXI
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-02-02
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 18.12.2008 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie sprzedaży tzw. „dopalaczy”.
6. Apel Rady Miasta Szczecin w sprawie upamiętnienia pamięci osób represjonowanych przez WUBP.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Kozich Wierchów;
­- 2/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Odzieżowa” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4);
­- 3/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Golęcino – Gocław” w Szczecinie (załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 2, 3, 4);
­- 4/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4);
­- 5/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Salomei” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4);
­- 6/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna – Szeroka” w Szczecinie (załącznik);
­- 7/09 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 2” (załącznik);
­- 8/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2” (załącznik);
­- 9/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto - Potulicka 4” (załącznik);
­- 10/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontyna”  w Szczecinie pod nazwą „Gontynka 2” (załączniki: 1, 2 arkusz 1, 2 arkusz 2, 3, 4);
11/09 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.35  w Szczecinie pod nazwą K.35 – 2 (załączniki: 1 arkusz1, 1 arkusz 2, 2 arkusz 1, 2 arkusz 2, 3, 4);
­- 12/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa”  w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2”;
13/09 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
­- 14/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalania wartości punktu;
15/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”;
­- 16/09 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin;
­- 17/09 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie;
­- 18/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;
- 19/09 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 (załączniki: 1, 2);
- 20/09 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 21/09 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Przedstawienie wyników kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin. 
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.