Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

W dniu 23 czerwca 2017 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała umowę o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0001/17-00 na realizację projektu pn.: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie w ramach osi priorytetowej II. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 95 679 191,81 zł

Dofinansowanie z EFRR: 73 000 000,00 zł

Celem głównym realizacji przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu indywidualnego na terenie aglomeracji szczecińskiej poprzez budowę infrastruktury transportu publicznego w obrębie węzła komunikacyjnego ŁĘKNO w Szczecinie i tym samym zwiększenie mobilności i atrakcyjności komunikacji publicznej.

Realizacja projektu jest pochodną kompleksowych działań władz Miasta w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększania jakości świadczonych usług publicznych z zakresu komunikacji miejskiej, czego wyrazem jest ujęcie inwestycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań naprawczych przewidzianych do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin oraz w planach rozwoju zrównoważonego transportu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Potrzeba implementacji inwestycji wynika również z zapisów dokumentów strategicznych, a w szczególności z Programu Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracji szczecińskiej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM oraz z Planu transportowego dla województwa i Planu mobilności transportu dla SOM, gdzie wprost wskazuje się na potrzebę ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych w sektorze transportu drogowego, m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę komunikacji publicznej, w tym budowę centrów przesiadkowych.

Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzić do zrównoważonego rozwoju Gminy Miasto Szczecin, w tym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poprzez uzyskanie następujących korzyści:

- ekonomicznych (ograniczenie spadku liczby podróżujących komunikacją miejską; poprawa jakości świadczonych usług i warunków funkcjonowania komunikacji publicznej w Szczecinie; zmniejszenie kosztów społecznych konsekwencji zanieczyszczenia powietrza; dostępność zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji proekologicznych);

- społecznych (zmniejszenie niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza; poprawa warunków życia; poprawa standardu i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej; dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonych zdolnościach ruchowych);

- środowiskowych (zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza; ograniczenie emisji liniowej na terenie Miasta Szczecin i SOM z całego sektora transportu; ograniczenie hałasu; zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez promowania alternatywnych środków transportu, przyjaznych środowisku).

Oprócz celu bezpośredniego, inwestycja będzie realizować następujące cele pośrednie:

- Zwiększenie liczby osób rezygnujących z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego.

- Integracja przestrzenna różnych gałęzi transportu umożliwiająca sprawną zmianę środka transportu – budowa intermodalnego centrum przesiadkowego dostosowanego do obsługi podróżujących samochodem osobowym, komunikacji miejskiej i rowerem, a także docelowo metropolitalną koleją.

- Poprawa bezpieczeństwa, redukcja zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie nadmiernego hałasu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

- Zmniejszenie emisji CO2 oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym w gminie i na obszarze funkcjonalnym w oparciu o zrównoważony transport publiczny.

- Usprawnienie organizacji ruchu drogowego i zwiększenie płynności komunikacji publicznej.

 

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/05/22, odpowiedzialny/a: Bartosz Bera, wprowadził/a: Bartosz Bera, dnia: 2018/05/22 10:35:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Bera 2018/05/22 10:35:03 nowa pozycja