Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Analizy i opracowania

OBWIESZCZENIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Znak: WZP-III.602.2.2020.ŁK

 OBWIESZCZENIE

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035.

Dokument będzie służył realizacji celów wynikających z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

  • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16 marca 2017 r.;
  • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29 marca 2017 r.;
  • Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Szczecina 2035 przedstawi kierunek oczekiwanych zmian w zakresie popularyzacji pojazdów zero- i niskoemisyjnych na terenie miasta. Okres realizacji dokumentu przewidziano na lata 2020-2035.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Informacja o możliwościach zapoznania się z projektem dokumentu, o możliwości i sposobie oraz miejscu składania uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu oraz o organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, zostanie podana do publicznej wiadomości  w terminie późniejszym, poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.

 

Znak: WZP-III.602.4.2020.ŁK

 OBWIESZCZENIE

z dnia 4 września 2020 r.

 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 4 września 2020 r. do dnia 28 września 2020 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag i wniosków dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035.

Konsultacje społeczne, zostaną przeprowadzone w formie określonej w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) poprzez zebranie uwag i wniosków dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035, umieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.

Możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz udziału społeczeństwa zapewniona jest również poprzez:

1) publiczne wyłożenie do wglądu dokumentacji sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Zarządzania Projektami w pokoju nr 403A, w godzinach 7.30 – 15.30,

2) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,

3) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej.

Formularz konsultacyjny za pomocą którego należy zgłaszać uwagi i wnioski, jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.

Uwagi i wnioski należy dostarczać:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez przesłanie formularza konsultacyjnego na adres: lkosmala@um.szczecin.pl;

2) w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Zarządzania Projektami, 70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1;

3) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Zarządzania Projektami, w pokoju nr 403A, w godzinach 13.30-15.30 (po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Wydziału Zarządzania Projektami, tel. 91 435 11 64, e-mail: sekretariat-bs@um.szczecin.pl).

Prezydent Miasta Szczecin jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035

W dniu 20 października 2020 r. Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę nr XXII/682/20 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035. Tym samym zainicjowano proces wdrażania Strategii. Jednostką odpowiedzialną za organizację procesu przygotowania i wdrażania ww. dokumentu jest Wydział Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin.

Data sporządzania informacji: 21.10.2020 r. 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”, nazwa przedsięwzięcia: „OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI MIASTA SZCZECINA 2035 (S_E-mobility 2035)”

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035

Uchwala nr XXII_682_20

 

 

 

 

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami , wytworzono: 2020/06/09, odpowiedzialny/a: Łukasz Kosmala , wprowadził/a: Karolina Piekarska, dnia: 2020/11/27 12:22:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:22:07 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:17:54 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:13:55 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:11:43 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:08:44 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:51:27 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:48:32 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:47:55 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:46:22 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:43:02 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:41:52 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:40:23 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:38:18 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:36:27 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/09/04 08:18:24 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/09/04 08:00:11 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/09/04 07:59:41 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/09/04 07:59:03 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 12:33:25 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:54:21 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:48:59 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:45:49 nowa pozycja