Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Analizy i opracowania

OBWIESZCZENIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Znak: WZP-III.602.2.2020.ŁK

 OBWIESZCZENIE

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035.

Dokument będzie służył realizacji celów wynikających z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

  • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16 marca 2017 r.;
  • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29 marca 2017 r.;
  • Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Szczecina 2035 przedstawi kierunek oczekiwanych zmian w zakresie popularyzacji pojazdów zero- i niskoemisyjnych na terenie miasta. Okres realizacji dokumentu przewidziano na lata 2020-2035.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Informacja o możliwościach zapoznania się z projektem dokumentu, o możliwości i sposobie oraz miejscu składania uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu oraz o organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, zostanie podana do publicznej wiadomości  w terminie późniejszym, poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.

 

Znak: WZP-III.602.4.2020.ŁK

 OBWIESZCZENIE

z dnia 4 września 2020 r.

 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 4 września 2020 r. do dnia 28 września 2020 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag i wniosków dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035.

Konsultacje społeczne, zostaną przeprowadzone w formie określonej w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) poprzez zebranie uwag i wniosków dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035, umieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.

Możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz udziału społeczeństwa zapewniona jest również poprzez:

1) publiczne wyłożenie do wglądu dokumentacji sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Zarządzania Projektami w pokoju nr 403A, w godzinach 7.30 – 15.30,

2) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,

3) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej.

Formularz konsultacyjny za pomocą którego należy zgłaszać uwagi i wnioski, jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.

Uwagi i wnioski należy dostarczać:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez przesłanie formularza konsultacyjnego na adres: lkosmala@um.szczecin.pl;

2) w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Zarządzania Projektami, 70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1;

3) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Zarządzania Projektami, w pokoju nr 403A, w godzinach 13.30-15.30 (po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Wydziału Zarządzania Projektami, tel. 91 435 11 64, e-mail: sekretariat-bs@um.szczecin.pl).

Prezydent Miasta Szczecin jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035

W dniu 20 października 2020 r. Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę nr XXII/682/20 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035. Tym samym zainicjowano proces wdrażania Strategii. Jednostką odpowiedzialną za organizację procesu przygotowania i wdrażania ww. dokumentu jest Wydział Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin.

Data sporządzania informacji: 21.10.2020 r. 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”, nazwa przedsięwzięcia: „OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI MIASTA SZCZECINA 2035 (S_E-mobility 2035)”

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035

Uchwala nr XXII_682_20

 

 

 

 

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami , wytworzono: 2020/06/09, odpowiedzialny/a: Łukasz Kosmala , wprowadził/a: Karolina Piekarska, dnia: 2020/11/27 12:22:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:22:07 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:17:54 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:13:55 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:11:43 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 12:08:44 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:51:27 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:48:32 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:47:55 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:46:22 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:43:02 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:41:52 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:40:23 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:38:18 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/11/27 11:36:27 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/09/04 08:18:24 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/09/04 08:00:11 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/09/04 07:59:41 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/09/04 07:59:03 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 12:33:25 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:54:21 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:48:59 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/06/09 09:45:49 nowa pozycja