Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych ROD UNIKON


znak:WOŚr-V.6530.8.2020

UNP:66745/WOŚr/-XXVIII/20

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 lutego 2021r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku
z art. 80 ust. 3, art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064 z późn. zm.).

zawiadamia  się

wszystkie strony w sprawie,

 

że organ zakończył prowadzone postępowanie administracyjnewszczęte na wniosek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „UNIKON”  w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego przeznaczonego na ujęcie wody podziemnej na terenie ROD „Unikon” przy ul. Szosa Stargardzka (dz. nr 653 obręb 4196) w Szczecinie- decyzją z dnia 18.02.2020r. znak:WOŚr-V.6530.8.2020DJ.

 

W związku z tym informuje się, iż:

  • przedmiotowa decyzja jest do wglądu w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska;
  • od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4 w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;
  • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od     .02.2020 r.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Prezydent Miasta Szczecin zarządzeniem nr 77/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin - pracownicy Urzędu realizują niezbędne kontakty z interesantami telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

Natomiast w celu zapewnienia przez Urząd zadań niezbędnych pomocy obywatelom w między innymi zakresie ochrony środowiska, w tym zadań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) – istnieje możliwość bezpośredniej obsługi interesantów po wcześniejszymtelefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty
z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 14 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam, że z decyzją, strony mogą również zapoznać się telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Zgodnie z ww. artykułem, treść takiego zapoznania się z decyzją, powinna być utrwalona w aktach w formie adnotacji podpisanej przez stronę. W związku z powyższym, jedynie w przypadku skorzystania z wyżej opisanej formy zapoznania się z decyzją, należy przedłożyć taką, podpisaną przez siebie adnotację. 

Adnotację tę można wysłać pocztą, złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn znajdujących się na pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie.

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą: Halina Bednarek, tel. 091 42 45 631, e-mail: hbednar@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 08.03.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/02/22, odpowiedzialny/a: Dyrekto Wydziału, wprowadził/a: Halina Bednarek, dnia: 2021/02/22 10:46:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Halina Bednarek 2021/02/22 10:46:48 nowa pozycja