Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych

obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych ROD UNIKON


znak:WOŚr-V.6530.8.2020

UNP:66745/WOŚr/-XXVIII/20

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 lutego 2021r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku
z art. 80 ust. 3, art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064 z późn. zm.).

zawiadamia  się

wszystkie strony w sprawie,

 

że organ zakończył prowadzone postępowanie administracyjnewszczęte na wniosek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „UNIKON”  w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego przeznaczonego na ujęcie wody podziemnej na terenie ROD „Unikon” przy ul. Szosa Stargardzka (dz. nr 653 obręb 4196) w Szczecinie- decyzją z dnia 18.02.2020r. znak:WOŚr-V.6530.8.2020DJ.

 

W związku z tym informuje się, iż:

  • przedmiotowa decyzja jest do wglądu w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska;
  • od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4 w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;
  • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od     .02.2020 r.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Prezydent Miasta Szczecin zarządzeniem nr 77/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin - pracownicy Urzędu realizują niezbędne kontakty z interesantami telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

Natomiast w celu zapewnienia przez Urząd zadań niezbędnych pomocy obywatelom w między innymi zakresie ochrony środowiska, w tym zadań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) – istnieje możliwość bezpośredniej obsługi interesantów po wcześniejszymtelefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty
z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 14 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam, że z decyzją, strony mogą również zapoznać się telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Zgodnie z ww. artykułem, treść takiego zapoznania się z decyzją, powinna być utrwalona w aktach w formie adnotacji podpisanej przez stronę. W związku z powyższym, jedynie w przypadku skorzystania z wyżej opisanej formy zapoznania się z decyzją, należy przedłożyć taką, podpisaną przez siebie adnotację. 

Adnotację tę można wysłać pocztą, złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn znajdujących się na pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie.

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą: Halina Bednarek, tel. 091 42 45 631, e-mail: hbednar@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 08.03.2021

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/02/22, odpowiedzialny/a: Dyrekto Wydziału, wprowadził/a: Halina Bednarek, dnia: 2021/02/22 10:46:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Halina Bednarek 2021/02/22 10:46:48 nowa pozycja