Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra, powiat policki, województwo zachodniopomorskie


WÓJT GMINY

DOBRA

WOŚ.OŚ.6220.14.2022.MMN                                                         Dobra, 2 listopada 2022 roku

OBWIESZCZENIE

DO STRON POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobra

zawiadamia Strony postępowania

że przedłuża się termin załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 274, 276/104, 276/105, 276/106, 276/139, 276/141, 276/173, 276/176, 276/25, 276/90, 276/97, 276/142 w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra, powiat policki, województwo zachodniopomorskie” do dnia 30 grudnia 2022 roku. Przesunięcia terminu dokonano z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję także, że zgodnie z art. 37 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 tego Kodeksu (bezczynność),
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do postanowień art. 37 §2 i §3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.

Łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zgodnie z którym Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”

Obwieszczenie zamieszcza się w terminie od 15.11. 2022r. do 29.11. 2022r. na stronie BIP urzędu oraz tablicach ogłoszeń w urzędzie.


Data wygaśnięcia: 29.11.2022

udostępnił: Wójt Gminy Dobra za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/11/15, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2022/11/15 10:27:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2022/11/15 10:27:38 nowa pozycja