Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra, powiat policki, województwo zachodniopomorskie


WÓJT GMINY

DOBRA

WOŚ.OŚ.6220.14.2022.MMN                                                         Dobra, 2 listopada 2022 roku

OBWIESZCZENIE

DO STRON POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobra

zawiadamia Strony postępowania

że przedłuża się termin załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 274, 276/104, 276/105, 276/106, 276/139, 276/141, 276/173, 276/176, 276/25, 276/90, 276/97, 276/142 w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra, powiat policki, województwo zachodniopomorskie” do dnia 30 grudnia 2022 roku. Przesunięcia terminu dokonano z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję także, że zgodnie z art. 37 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 tego Kodeksu (bezczynność),
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do postanowień art. 37 §2 i §3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.

Łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zgodnie z którym Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”

Obwieszczenie zamieszcza się w terminie od 15.11. 2022r. do 29.11. 2022r. na stronie BIP urzędu oraz tablicach ogłoszeń w urzędzie.


Data wygaśnięcia: 29.11.2022

Załączniki:

udostępnił: Wójt Gminy Dobra za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/11/15, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2022/11/15 10:27:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2022/11/15 10:27:38 nowa pozycja