Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego DOK-u pływającego nr 8 przy Nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie


 

O B W I E S Z C Z E N I E
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

z dnia 27 lipca 2021 r.

 

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), dalej zwaną Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dalej zwanej ustawą ooś

zawiadamia się 

wszystkie strony w sprawie,

że na wniosek pełnomocnika Morskiej Stoczni Remontowej " Gryfia" z siedzibą w Szczecinie, z dnia 0 lipca 2021r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowkych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowniea nowego DOK-u pływającego nr 8 przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania wnioskowanej decyzji.


Data wygaśnięcia: 16.08.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/08/02, odpowiedzialny/a: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wprowadził/a: Maja Podsiadło, dnia: 2021/08/02 10:06:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maja Podsiadło 2021/08/02 10:06:00 modyfikacja wartości
Marika Rostkowska 2021/08/02 09:50:18 nowa pozycja