Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Modernizacja zakładu produkcji kompostu i zrębki drewnianej (działka nr 6/35 obręb 52 Nad Odrą).


WOŚr-VII.6220.1.49.2022.RF.13

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia  17 marca 2023 r.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1029 ze zm.)

podaję się do publicznej wiadomości:

 

 1. Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Modernizacja zakładu produkcji kompostu i zrębki drewnianej
(działka o nr 6/35 obręb 52 Nad Odrą)”

 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek BFK Sp. z o.o. Al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin.
 2. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji oraz rozbudowie obecnie prowadzonego zakładu produkcji kompostu. Działania prowadzone na terenie obiektu obejmować będą odzysk odpadów innych niż niebezpiecznie w procesie odzysku R3, R12 oraz R13. Przetwarzanie odpadów prowadzone na terenie zakładu polegać będzie na sortowaniu odpadów, ich rozdrabnianiu i przesiewaniu przy użyciu takich urządzeń jak: rębak, przesiewacz, linia do sortowania i przesiewania odpadów oraz przetwarzania w procesie obróbki biologicznej ustabilizowanych osadów ściekowych, odpadów zielonych oraz odpadów biodegradowalnych na płycie kompostowej i w posadowionych na niej halach kompostowych.
 3. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin. Natomiast organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.
 4. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego postępowania, w tym z raportem
  o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko z dnia 22 listopada 2022 roku w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od  17.03.2023 r. do 17.04.2023 r. w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 386A
  (tel. 091 480 20 33) w godz. 07:30 – 15:30.
 5. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 30 dni tj. od dnia  17.03.2023 r. do dnia  17.04.2023 r. drogą pocztową, złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów w godz. 07:30 – 15:30.

 

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Robert Frankowski, tel. 091 480 20 33,
e-mail: rfrankowski@um.szczecin.pl.

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 17.04.2023

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/03/17, odpowiedzialny/a: Dyrketor Wydziału, wprowadził/a: Robert Frankowski, dnia: 2023/03/17 09:53:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Frankowski 2023/03/17 09:53:45 nowa pozycja