Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla społeczeństwa

Punkt do zbierania, w tym przeładunku odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części dz. nr 1/80 obręb Dąbie 193, ul. Transportowa, Szczecin


Znak:WOŚr-VII.6220.1.22.2023.MM.20

 
O B W I E S Z C Z E N I E
  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                z dnia 6 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094
z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

 następującą informację:

Prezydent Miasta Szczecin na wniosek MPL Lidia Hankiewicz wydał w dniu 6 września 2023 r. decyzję znak: WOŚr-VII.6220.1.22.2023.MM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Punkt do zbierania, w tym przeładunku odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części dz. nr 1/80 obręb Dąbie 193, ul. Transportowa, Szczecin”.

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 386A w godz. 7.30 – 15.30.

Treść przedmiotowej decyzji od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia jest dostępna na stronie BIP Szczecin w zakładce: urząd miasta/ wydziały
i biura
/ ochrona środowiska/ decyzje administracyjne/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Milena Mroczkowska, tel. 91 480 20 33,
e-mail: mmroczkowska@um.szczecin.pl

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia – 07.09.2023 r.


Data wygaśnięcia: 21.09.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/09/07, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Milena Mroczkowska, dnia: 2023/09/07 11:21:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Milena Mroczkowska 2023/09/07 11:21:09 nowa pozycja