Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Zmiana sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych z oczyszczalni zakładowej, APIS Sp. z o.o. w Szczecinie. ul. Stołczyńska


Znak: WOŚr-VII.6220.1.50.2022.MR.11

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 30 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam 

wszystkie strony w sprawie,

iż w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych z oczyszczalni zakładowej poprzez budowę kolektora tłocznego o długości ok. 730 m z wylotem betonowym zintegrowanym z korytem spływowym w celu odprowadzenia ścieków do odbiornika przez APIS Spółka z o.o. w Szczecinie, ul. Stołczyńska 100", organ na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie oraz do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

 

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą:

Marika Rostkowska, tel.: 91 43 51 130, e-mail: mrostkow@um.szczecin.pl

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia –31-01-2023 r.


Data wygaśnięcia: 14.02.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/01/31, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2023/01/31 11:29:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2023/01/31 11:29:12 nowa pozycja