Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Zmiany ilościowe i jakościowe zbieranych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 10/25, obręb 3022 przy ul. Widuchowskiej 15 w Szczecinie


Znak: WOŚr-VII.6220.1.3.2024.MM.2

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 lutego 2024 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam 

wszystkie strony w sprawie,

iż dnia 16 stycznia 2024 r. wpłynął wniosek REMONDIS Medison Sp. z o.o., w imieniu której występuje Pełnomocnik Pani Marta Małyszko,o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiany ilościowe i jakościowe zbieranych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 10/25, obręb 3022 przy ul. Widuchowskiej 15 w Szczecinie”. W związku z powyższymPrezydent Miasta Szczecin wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 386A w godz. 07:30 do 15:30 oraz złożyć pisemne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesanta, Filii Urzędu Miasta Szczecin ul. Rydla 39-40 lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

 

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą: Milena Mroczkowska, tel.: 91 480 20 33.
 

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia – 23.02.2024 r.


Data wygaśnięcia: 08.03.2024

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2024/02/22, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Milena Mroczkowska, dnia: 2024/02/23 13:19:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Milena Mroczkowska 2024/02/23 13:19:13 nowa pozycja