Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na działce ewid. Nr 7/84, obręb Dąbie 191.


Znak: WOŚr-VII.6220.1.53.2022.RF.16

 
O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia   16  marca 2023 r.

 

Na podstawie art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e:

Prezydent Miasta Szczecin w ramach postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na działce ewid. Nr 7/84, obręb Dąbie 191

 

wezwał wnioskodawcę do pisemnego poprawienia i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie zgodnym
z pismem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 06 marca 2023 r., znak: WONS.4220.84.2023.KK.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska,
pok. 386aw godz. 7:30 do 15:30 oraz złożyć pisemne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin,
Biurze Obsługi Interesantalub Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu.

 

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą:

Robert Frankowski, tel.: 91 480 20 33, e-mail: rfrankowski@um.szczecin.pl
lub sekretariat: 91 42 45 838, e-mail: wosr@um.szczecin.pl.
 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia –   16 .03.2023 r.

 

 


Data wygaśnięcia: 30.03.2023

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/03/16, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Robert Frankowski, dnia: 2023/03/16 13:37:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Frankowski 2023/03/16 13:37:00 modyfikacja wartości
Robert Frankowski 2023/03/16 13:32:03 nowa pozycja