Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

"Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego na działce ewidencyjnej nr 72/1 obręb Dąbie 201, Gmina Miasto Szczecin, powiat Szczecin, woj. zachodniopomorskie"


Znak: WOŚr-VII.6220.1.16.2023.KM.4

 

 

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 23 maja 2023 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam 

wszystkie strony w sprawie,

 

iż dnia 19 maja 2023 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Pana Lecha Kiełbani, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pani Lilla Łagodzińska o wydanie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego na działce ewidencyjnej nr 72/1 obręb Dąbie 201, Gmina Miasto Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie”.

W związku z powyższymPrezydent Miasta Szczecin wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 386a w godz. 7.30 do 15.30 oraz złożyć pisemne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesanta, Filii Urzędu Miasta Szczecin ul. Rydla 39-40 lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

 

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą:

Katarzyna Marciniak, tel.: 91 43 31 551, e-mail: k.marciniak@um.szczecin.pl lub sekretariat: 91 42 45 838, e-mail: wosr@um.szczecin.pl.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia –25.05. 2023 r.


Data wygaśnięcia: 08.06.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/05/25, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Katarzyna Marciniak, dnia: 2023/05/25 12:25:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Marciniak 2023/05/25 12:25:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Marciniak 2023/05/25 12:22:48 nowa pozycja