Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Rozbudowa zakładu produkcyjnego Tweetop w Szczecinie, budowa hal produkcyjno – magazynowych z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą towarzyszącą


Znak: WOŚr-VII.6220.1.37.2022.MR.21

 
        
O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

z a w i a d a m i a  s i ę

w s z y s t  k i e   s t r o n y   w   s p r a w i e,

iż Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Tweetop Sp. z o .o . wydał w dniu 25 stycznia 2023 r. decyzjęo środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego Tweetop w Szczecinie, budowa hal produkcyjno – magazynowych z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą towarzyszącą”

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin,  wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Marika Rostkowska, Tel. 91 435 11 30,
e-mail: mrostkow@um.szczecin.pl

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 13.02.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/01/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Marika Rostkowska, dnia: 2023/01/30 10:59:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Rostkowska 2023/01/30 10:59:02 nowa pozycja