Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Zbieranie odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 1/2, obręb Dąbie 66, gmina Miasto Szczecin


Znak: WOŚr-VII.6220.1.2.2024.MM.21

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 23 maja 2024 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń.zm.).

z a w i a d a m i a  s i ę

w s z y s t  k i e   s t r o n y   w   s p r a w i e,

iż Prezydent Miasta Szczecin, na wniosek Schindler Polska Sp. z o.o. Szczecin, wydał
w dniu 23.05.2024 r. decyzję znak: WOŚr-VII.6220.1.2.2024.MMo środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zbieranie odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 1/2, obręb Dąbie 66, gmina Miasto Szczecin”.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin,  wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Sprawę w Urzędzie Miasta Szczecin, prowadzi Milena Mroczkowska, tel. 91 480 20 33.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia – 24.05.2024 r.     


Data wygaśnięcia: 07.06.2024

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2024/05/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski Zastępca Dyrektora Wydziału, wprowadził/a: Milena Mroczkowska, dnia: 2024/05/24 11:16:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Milena Mroczkowska 2024/05/24 11:16:10 nowa pozycja