Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na działce ew. 7/84, ob. Dąbie 191


Znak: WOŚr-VII.6220.1.53.2022.RF.7

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia  27   stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e:

 

Prezydent Miasta Szczecin w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z infrastrukturą na działce ewid. Nr 7/84, obręb Dąbie 191”

 

wezwał wnioskodawcę do pisemnego złożenia wyjaśnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Ochrony Środowiska pok. 386a w godz. 7:30 do 15:30 oraz złożyć pisemne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Szczecin, Biurze Obsługi Interesanta.

 

Kontakt do pracownika zajmującego się sprawą:

Robert Frankowski, tel.: 91 480 20 33, e-mail: rfrankowski@um.szczecin.pl

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dzień publicznego ogłoszenia –  27  .01.2023 r.

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 10.02.2023

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/01/27, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Robert Frankowski, dnia: 2023/01/27 12:18:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Frankowski 2023/01/27 12:18:27 modyfikacja wartości
Robert Frankowski 2023/01/27 12:17:18 modyfikacja wartości
Robert Frankowski 2023/01/27 12:16:21 nowa pozycja