Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Obwieszczenia dla stron postępowania

Budowa stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 14/49 obręb Śródmieście 1084 w Szczecinie, ul. S. Hryniewieckiego 7, woj. zachodniopomorskie


Nasz znak: WOŚr-VII.6220.1.34.2023.MR.18

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 listopada 2023 r.

 

Na podstawie art. 49, oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r, poz. 10954 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

w s z y s t  k i e    s t r o n y   w   s p r a w i e,

 

że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin dnia 15 sierpnia 2022 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.7.2022.JR dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącąna działce o nr ewid. 14/49 obręb Śródmieście 1084 w Szczecinie, ul. S. Hryniewieckiego 7, woj. zachodniopomorskie”, zmienionej decyzjąz dnia 4 lipca 2023 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.3.2023.MR- w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

W związku z powyższym, Strony mogązapoznaćsięz dokumentacjądotyczącąprzedmiotowej sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, WydziałOchrony Środowiska, pok. 386A w godz. 7:30–15:30.

Sprawęprowadzi w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu: Marika Rostkowska, 
tel. 091 43 51 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 17-11-2023 r..


Data wygaśnięcia: 01.12.2023

Załączniki:

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2023/11/17, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Damian Daciuk, dnia: 2023/11/17 09:15:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Damian Daciuk 2023/11/17 09:15:10 modyfikacja wartości
Damian Daciuk 2023/11/17 09:14:41 nowa pozycja