Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Monitoring Strategii Rozwoju Miasta Szczecin

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina 2025

System monitoringu Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Programów strategicznych

Zadania i funkcje systemu monitoringu

Monitoring[1]opracowany przez Biuro Strategii ma za zadanie monitorowanie SRS 2025 i czterech Programów strategicznych, w szczególności ma ułatwić pokazanie zmienności terytorialnej w kontekście obszaru funkcjonalnego Szczecina. W zakresie prognozowania stanu rozwoju Miasta istotny jest stały monitoring trendów, tendencji, potrzeb i zagrożeń w poszczególnych obszarach z możliwie najmniejszym opóźnieniem czasowym. Monitoring obejmuje również wskazane obszary porównania z innymi miastami w Polsce (BS prowadzi benchmarking z miastami porównywalnymi pod względem liczby ludności lub wielkości).

Zadania Biura Strategii w zakresie monitoringu można określić następująco:

Zadanie 1: Monitorowanie SRS 2025 i programów strategicznych

Zadanie 2: Prognozowanie stanu rozwoju Miasta

Zadanie 3: Benchmarking miasta Szczecin z innymi miastami

Zadanie 4:Ukazanie zmienności terytorialnej w kontekście obszaru funkcjonalnego

System monitoringu i ewaluacji dostosowany jest do systemu prowadzenia polityki rozwoju opartego o zapisy Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (w tym programy strategiczne i WPRS).

Celem prowadzenia monitoringu jestzwiększenie efektywności prowadzenia polityki rozwoju Miasta. Monitoring ma za zadanie pokazanie “zmiany” w procesie programowania rozwoju Miasta. Określa on sposób,
w jaki Szczecin skutecznie sprosta wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Równocześnie monitoring może być narzędziem ułatwiającym specjalizację ośrodka miejskiego (transgraniczna metropolia Szczecin). Monitoring kontroluje pożądane kierunki zmian w perspektywie długoterminowej (do 2025) w sferach: społecznej, gospodarczej i ekologicznej, jak również sposoby ich osiągnięcia.

Metodyka monitoringu ma formę zestandardyzowaną i powtarzalną, co jest warunkiem skuteczności monitoringu. Monitorowanie oparte jest o system wskaźników. Wyniki monitoringu są punktem wyjścia i jednym ze źródeł wykorzystywanych w ewaluacji. Wybrane wskaźniki mają za zadanie wskazywać czy osiągane są cele strategiczne i operacyjne Strategii i czy zaplanowane działania są efektywne. Tym samym wskaźniki stanowią „drogowskaz” prawidłowej realizacji Strategii.

Wybrany zestaw wskaźników służy do monitorowania realizacji celów strategicznych i operacyjnych SRS 2025
i PS. W trakcie prac nad systemem monitoringu zidentyfikowano „wspólny mianownik” dla 4 Programów strategicznych w zakresie wskaźników, które oparto o zasadę zrównoważonego rozwoju. System wskaźników uwzględnia  w szczególności  dwa rodzaje wskaźników: produktu i rezultatu. Wskaźniki mają za zadanie opisać  zmianę  społeczno-ekonomiczną,  która  zaszła  w  obszarze  interwencji  (miasto i region). W  konsekwencji  zmiana  jego  wartości  wynika  zarówno z  podjętej  interwencji,  jak  i czynników  zewnętrznych.

Wskaźniki wskazane do monitoringu SRS 2025 i PS oparto o wskazane w publikacji GUS z 2011 pt.”Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski”, 3 łady zrównoważonego rozwoju oraz obszary tematyczne. Wspólnym mianownikiem do monitorowanych obszarów tematycznych wynikających z określonych w SRS 2025 celów strategicznych i operacyjnych jest Zasada zrównoważonego rozwoju[2]

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju są narzędziem informacyjno-diagnostycznym, ułatwiającym ocenę
i zarządzanie sferą społeczną, gospodarczą i środowiskową na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym (baza SAS). Wskaźniki pogrupowane wg 3 ładów: środowiskowo-przestrzennego, gospodarczego i społecznego (w tym sfera instytucjonalna) uwzględniają obszary tematyczne i wskaźniki wiodące.

 Monitoring SRS 2025 i Programów strategicznych prowadzony jest na dwóch poziomach:

- monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta poprzez obserwację realizacji celów (poziom pierwszy)
   Strategii i Programów strategicznych (poziom pierwszy)

-  monitoring realizacji i finansowania projektów i wiązki zadań WPRS (poziom drugi).

 


[1]Przez pojęcie Monitoringu rozumie się: „proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji, dotyczących postępów i efektów wdrażania strategii/programu strategicznego”.

[2]Zrównoważony rozwój jest w Polsce zasadą konstytucyjną - traktuje o nim Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który określa, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest ona respektowana w wielu dokumentach strategicznych, których długofalowe cele oraz kierunki działań są zgodne z tą zasadą. Zrównoważony rozwój to „taki rozwój, który dąży do poprawy jakości życia oraz zapewnienia dobrobytu obecnego pokolenia bez umniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. Jest on możliwy do osiągnięcia wyłącznie poprzez zintegrowanie działań w zakresie rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i sprawiedliwości społecznej”.

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/07/08, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2014/07/10 14:03:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2014/07/10 14:03:17 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/10 13:58:01 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/10 12:33:31 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/10 12:18:53 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/10 12:15:27 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 11:47:21 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 11:46:59 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 11:46:31 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 11:45:46 modyfikacja wartości
Justyna Urbanowicz 2009/02/19 11:39:27 modyfikacja wartości
Justyna Urbanowicz 2008/12/22 09:31:00 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/25 13:05:38 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/23 14:05:48 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/23 14:05:20 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/23 13:58:03 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/17 13:30:05 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/17 09:56:48 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/17 09:23:17 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/17 09:22:22 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/17 09:20:28 nowa pozycja