Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Strategia Rozwoju Szczecina

Strategia

STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA

Strategia rozwoju jest nadrzędnym dokumentem programującym rozwój miasta w długofalowej perspektywie czasowej. Wskazując te obszary gdzie adresowania środków i działań będzie najbardziej celowe i efektywne, strategia stanowi podstawowy instrument wspomagający władze samorządowe w procesie zarządzania rozwojem. Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Szczecina z perspektywą do 2025 roku (SRS 2025) została uchwalona w dniu 19 grudnia 2011 r.[1] w następstwie zainicjowanego w 2008 r.[2] i rozbudowanego procesu aktualizacji Strategii przyjętej w 2002 r.[3]

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 przedstawia wizję, misję miasta oraz wyznacza cele strategiczne i operacyjne oraz wskazuje na narzędzia jej realizacji i podmioty zarządzające i uczestniczące w procesie wdrażania. Dokument ten jest również wynikiem weryfikacji i akceptacji szczecinian, dokonanej w szerokim procesie konsultacji społecznych i eksperckich.

Zaprogramowanie długoterminowego i wielokierunkowego rozwoju społeczno-gospodarczego Szczecina wymagało zidentyfikowania najważniejszych wyzwań stojących przed miastem, przyjęcia pożądanej, długofalowej wizji, a następnie na tej podstawie sformułowanie misji Szczecina. Zawarta w dokumencie Strategii misja brzmi:

„Szczecin miastem otwartym i tolerancyjnym, atrakcyjnym miejscem do życia i pracy

– wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do trwałego rozwoju dziedzictwo kulturowe,

walory środowiska przyrodniczego oraz nadbałtyckie i nadodrzańskie położenie.”

 

Misja Miasta wdrażana jest przez cztery cele strategiczne i realizujące je cele operacyjne, zgodnie z zamieszczonym poniżej schematem.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 wskazuje na te obszary (w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej), których wsparcie, w ramach istniejących uwarunkowań budżetowych, przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w zakładanym horyzoncie czasu.

Dokument Strategii opiera się na czterech priorytetach rozwojowych. W ramach koncepcji zarządzania Strategią wprowadzono narzędzie zarządzania strategicznego rozwojem miasta, tj. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS), będący zbiorem projektów i zadań strategicznych, dedykowanych poszczególnym celom strategicznym Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Za realizację poszczególnych celów strategicznych odpowiadają Koordynatorzy programów strategicznych (Zastępcy Prezydenta Miasta). Zadania oraz sposób i zakres współpracy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin wynikające ze Strategii znalazły swoje odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin oraz w szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin[4].

 

Cele strategiczne rozwoju Miasta Szczecin.


CELE STRATEGICZNE

I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia

II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki

III. Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym

IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne

CELE OPERACYJNE

I.1.

II.1.

III.1.

IV.1.

Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych

Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych

Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej

Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej

I.2.

II.2.

III.2.

IV.2.

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej

Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta

I.3.

II.3.

III.3.

IV.3.

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego

Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

Źródło: Strategia Rozwoju Szczecina 2025.

 

W zakresie układu wdrażania Strategii rozwoju Szczecina 2025, w dniu 28 lutego wprowadzono w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia Programów strategicznych[5], wynikających z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Za koordynację realizacji Programów strategicznych odpowiada Biuro Strategii, zaś realizację powierzono dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta. Przyjęto 4 programy strategiczne (pod względem nazw zgodne z celami strategicznymi SRS 2025[6] wymienionymi wyżej. 

__________________

[1]Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

[2]Uchwała Nr XVIII/468/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina.

[3]Uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

[4]Zarządzenie Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.

[5]Zarządzenie Nr 83/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programów strategicznych wynikających z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

[6]Program I: Szczecin- miasto wysokiej jakości życia; Program II: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej Gospodarki; Program III: Szczecin- miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego; Program IV: Szczecin- atrakcyjne miasto metropolitalne.

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/07/07, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/12/21 13:22:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/12/21 13:22:38 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/12/21 12:31:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/12/21 12:30:15 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/12/20 10:13:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/11/07 11:08:39 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2018/03/08 13:04:25 modyfikacja wartości
Mariusz Wasilewski 2015/11/27 14:27:35 modyfikacja wartości
Mariusz Wasilewski 2015/11/27 14:24:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/01/12 10:42:07 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/08 11:32:05 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/07 11:47:23 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/07 11:15:52 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/07 11:14:49 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/07 11:12:00 modyfikacja wartości
Anna Sztandera 2012/01/05 13:23:35 modyfikacja wartości
Anna Sztandera 2012/01/05 12:17:38 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/16 14:29:09 nowa pozycja