Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie Tytuł
623/22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń podatku akcyzowego Gminy Miasto Szczecin
622/22 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2023 rok
621/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
620/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin
619/22 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
618/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
617/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
616/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
615/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
614/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Al. Wojska Polskiego 95, dz. nr 126/2, obr. 10213
613/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, działki nr: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60, obr. 4044
612/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, połozonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, oznaczonej jako działka gruntu nr 23/3 z obrębu ewidencyjnego 4112 wraz ze sprzedażą budynków.
611/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
610/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
609/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
608/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin
608/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystamie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin
607/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
606/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
605/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
604/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
603/22 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
602/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
601/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
600/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
599/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
598/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
597/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
596/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
594/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie
593/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. Bałtyckkiej 27, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 64/4, 64/2, 72/2 i 72/3 z obrębu 4095 oraz działka nr 55/4 z obrębu 4098
592/22 w sprawie procedury prowadzenia ewidencji gminnego zasobu nieruchomości i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
590/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
589/22 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
588/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
587/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
585/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
584/22 w sprawie nieodplatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
583/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
582/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
581/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Szczecin
580/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Sanatoryjnej, działka nr 41/5, obr. 4168
579/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
577/22 w sparwie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
576/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
575/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
574/22 sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
573/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
572/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
571/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
570/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
569/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
568/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
567/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
566/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
565/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
564/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
563/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
562/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
561/22 w sprawie powołania
560/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
559/22 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej
558/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Arkońskiej 43 w Szczecinie
557/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
556/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
555/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomoscigruntowej, oznaczonej numerem działki 52/9 oraz nieruchomosci gruntowej, skladajacej się z działek gruntu nr nr: 52/10 i 49/6 z obrębu ewidencyjnego 4009, połozonych w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej.
554/22 w sprawie powolania Komisji Przetarfowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci gruntowej, skladającej sie z działek gruntu nr nr: 51/4 i 52/3 oraz nieruchomosci gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 51/4 i 52/3 oraz nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 51/5, 49/4 i 52/4 z obrębu ewidencyjnego 4009, położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej.
553/22 w sprawie powołania Komisjii Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 52/8 z obrębu ewidencyjnego 4009, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej.
543/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
538/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
537/22 w sprawie nieodpłanego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
536/22 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2022
534/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
533/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
532/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majatkowych Urzędu Miasta Szczecin
531/22 w sprawie nieodpłanego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
530/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
529/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Konkursowej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych"
528/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
527/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
526/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
525/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
524/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
523/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
522/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
521/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
520/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
519/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
518/22 w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023
517/22 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
516/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miasta Szczecin
515/22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
514/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
513/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
512/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
511/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
510/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
509/22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Miasta Szczecin
508/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
507/22 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Wojska Polskiego 95, działka nr 126/2, obr. 1021
506/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023
505/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
504/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 67/4, obr. 4014
503/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, działki nr: 67/5, 67/2, obr. 4014
502/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie, działki nr: 67/8, 67/2, obr. 4014
501/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
500/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
499/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu mn zbycie nieruchomości przy ul. Pokoju, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 15/39, 15/44, 15/46 i 15/50 z obrębu 3091
498/22 w sprawie ustalenia na 2023 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
497/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Rymarskiej 126, oznaczonej jako działka nr 15/5 z obrębu ewidencyjnego 4183
496/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Pozdawilskiej, oznaczonej jako działka nr 34/92 z obrębu ewidencyjnego nr 3083
495/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
494/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasto Szczecin
493/22 Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20
492/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
491/22 w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2022 roku
490/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat zabudowanej nieruchomosci gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, oznaczonej jako działka gruntu nr 23/3 z obrebu ewidencyjnego 4112 wraz ze sprzedażą budynków
489/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
488/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 13 w Szczecinie.
487/22 w sprawie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin
486/22 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Szczecin ds. węgla
485/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
484/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
483/22 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby dla Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie do realizacji obowiązku przedszkolnego dla grupy VI "Mrówki"
482/22 w sprawie rozliczeń podatku akcyzowego Gminy Miasto Szczecin
481/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
480/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
479/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
478/22 w sprawie wołania Komisji Przetargowej
477/22 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
476/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 46 położonego przy ul. Willowej 10 w Szczecinie
475/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 20 położonego przy ul. Władysława Szafera 76 w Szczecinie
474/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 15 położonego przy ul. Stanisława Thugutta 6C w Szczecinie
473/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 1 położonego przy ul. Walerego Wróblewskiego 24 w Szczecinie
472/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
471/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. Drewnianej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 46/14, 46/13, obr. 4087
470/22 w sprawie powołania Komisjji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, działki nr: 46/15, 46/12, obr. 4087
468/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
467/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
466/22 w sprawie wyznaczania jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
465/22 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2022
464/22 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
463/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
462/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
461/22 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części na czas oznaczony do 3 lat, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
460/22 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, w celu umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów
459/22 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz przeglądów treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
458/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
456/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/23 z obrębu 3054
455/22 w sprawie zasad gospodarowania garażami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin i garażami wybudowanymi ze środków własnych ludności
454/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat.
453/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe
452/22 w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
451/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
450/22 w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby dla Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie do realizacji obowiązku przedszkolnego dla grupy VI "Mrówki"
449/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Nad Stołczynką, składającej sie z działek : nr 14/13, nr 43/4 z obr. ewidencyjnego nr 3203
448/22 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
447/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowe do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznegoj
445/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
444/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
443/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
442/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin.
441/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
440/22 w sprawie powołania Komisjii Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Gryfińskiej, oznaczonej jako działka nr 49 z obrębu ewidencyjnego nr 4048
439/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
438/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
437/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Regatowej/Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/4, 39/5 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
436/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Regatowej/Skipperów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 39/1, 39/2, 39/3 z obrębu 4159 wraz z udziałem w działce nr 39/6 z obrębu 4159
435/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
434/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
433/22 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
432/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
431/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Mazurskiej 23 w Szczecinie
430/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10a położonego przy ul. Kaszubskiej 43 w Szczecinie
429/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4 położonego przy ul. Nad Odrą 56 w Szczecinie
428/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3a położonego przy ul. Jagiellońskiej 23 w Szczecinie
425/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
424/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
423/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
422/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
421/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
420A/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
420/22 Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia kwoty oraz terminów wypłat stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2022/2023
419/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
418/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
417/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
416/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
415/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego
414/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
413/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecnie w rejonie ul. Hangarowej
412/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
411/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
410/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
409/22 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
408/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
407/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
406/22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
405/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
404/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
403/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
401/22 w sprawie powołania Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
400/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 6a położonego przy Al. Bohaterów Warszawy 120
399/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Sanatoryjnej, 41/11 i 41/13, obr. 4168.
398/22 w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej miesięcznej opłaty do przetargu na dzierżawę na okres 12 lat, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych obiektami sportowymi, położonymi przy ulicach: Mieczysława Karłowicza, KazimierzaTwardowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza w Szczecinie
396/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
395/22 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin
394/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 2057 stanowiącej działki numer 64/34, 64/35.
392/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4014, stanowiącej działkę nr 65/5
391/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
390/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
389/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego
388/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
387/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr, nr: 51/4 i 52/3 oraz nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 51/5, 49/4 i 52/4 z obrębu 4009.
386/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
385/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
384/22 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
383/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
382/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. ks. Hugona Kołłątaja 26 w Szczecinie.
380/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 13 w Szczecinie.
379/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 1 położonego przy ul. Walerego Wróblewskiego 24 w Szczecinie
378/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 46 położonego przy ul. Willowej 10 w Szczecinie
376/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
375/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
373/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
371/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
370/22 zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywanych na cele komercyjne, dla których stawka opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych
369/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ulicy Wolframowej, oznaczonej jako dzałka nr 10/8 z obrębu ewidencyjnego nr 4214
368/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
367/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
366/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
365/22 zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2022
364/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
363/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
362/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
361/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
360/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustmego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 7/23 obr. 3054
359/22 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
358/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
357/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
356/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
355/22 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora
353/22 Zarządzenie nr 353/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
352/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
351/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Klonowica - działka nr 30 obręb 2046
350/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Klonowica - działki nr 20/6, 23/18, 23/16 i 21/7 obręb 2046
349/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej
348/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
347/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
346/22 Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie
344/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
343/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Drewnianej, działłki nr: 46/14 i 46/13, obr. 4087
342/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
341/22 w sprawie określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, w związku
340/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
339/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
338/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
337/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
336/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
335/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
334/22 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
333/22 w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej do przetargu na dzierżawę na okres 12 lat, zespołu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,zabudowanych obiektami sportowymi położonymi przy ulicach: Mieczysława Karłowicza,Kazimierza Twardowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza w Szczecinie
332/22 w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miasta Szczecin
331/22 w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Szczecin
330/22 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren alarmowych
329/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
328/22 e sprawie powołania Komisji Przetargowej
327/22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
326/22 w sprawie utworzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022 - 2025
325/22 w sprawie powoałania Komisji Przetargowej do przeprowadznia trzeciego przetargu ustnego nieogrniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Gryfińskiej, oznaczonej jako działka nr 49 z obrębu ewidencyjnego nr 4048.
324/22 w sprawie procedury sporządzania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina oraz monitorowania zadań majątkowych
323/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
322/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
321/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
320/22 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach
319/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Ks. Kan. M.Bryczkowskiego, działki nr: 46/15, 46/12, obr. 4087
318/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
317/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
316/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
315/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
314/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
313/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Hangarowej (dz. nr 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60), obr. 4044
311/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
310/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
309/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w rejonie ul. Duńskiej - działka nr 141 obręb 3071
308/22 uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia punktu pomocy pod nazwą Centrum Pomocy „Szczecin - Ukrainie" w Gminie Miasto Szczecin
307/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury w kadencji 2018 - 2023
306/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
304/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
303/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
302/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
301/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie za rok 2021
300/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Słowianin” w Szczecinie za rok 2021
299/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Lalek ,,Pleciuga” w Szczecinie za rok 2021
298/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie za rok 2021
297/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej w  Szczecinie za rok 2021
296/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Krzemień” w Szczecinie za rok 2021
295/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Willi Lentza w Szczecinie za rok 2021
294/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie za rok 2021
293/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 2021
292/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,Klub Skolwin” w Szczecinie za rok 2021
291/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Współczesnego w Szczecinie za rok 2021
290/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za rok 2021
289/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie za rok 2021
288/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury ,,13 Muz” w Szczecinie za rok 2021
287/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”
286/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
285/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
284/22 w sprawie powolania komisji Przetargowej do przeprowadzemia przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych, pol. w Sz-e, w rejonie ul. Azaliowej, działki nr nr: 52/6 i 51/2, 52/9, 52/10 i 49/6 z obr. 4009.
283/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w rejonie ul. Nad Stołczynką - działki nr 14/13 i 43/4 z obrębu 3203
282/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
281/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
280/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. ks. Hugona Kołłątaja 26 w Szczecinie.
279/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3 położonego przy ul. Nowy Świat 9 w Szczecinie.
278/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 17a położonego przy Al. Bohaterów Warszawy 104-oficyna w Szczecinie.
277/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
276/22 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin
275/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
274/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
273/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
272/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
271/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Wolframowej, oznaczonej jako działka nr 10/8 z obrębu ewidencyjnego nr 4214
270/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
269/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
268/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
267/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego
266/22 uchylające zarządzenie w sprawie przekazania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miasto Szczecin w sytuacji kryzysowej związanej z ochroną zdrowia.
265/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Strzałowskiej
264/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie przy ul. Wiosennej 104, oznaczonej jako działka nr 37/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4038
263/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
262/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
261/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
260/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Drewnianej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 45/14, 46/13, obr. 4087
259/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
258/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
257/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
256/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
254/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
253/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 15 położonego przy ul. Stanisława Thugutta 6C w Szczecinie
252/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 20 położonego przy ul. Władyslawa Szafera 76 w Szczecinie
251/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 1 położonego przy ul. Walerego Wróblewskiego 24 w Szczecinie
250/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 46 położonego przy ul. Willowej 10 w Szczecinie
249/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3a położonego przy ul. Serbskiej 2 w Szczecinie.
248/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3b położonego przy ul. Serbskiej 2 w Szczecinie.
247/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 3 położonego przy ul. Serbskiej 2 w Szczecinie.
246/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
245/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Azaliowej, oznaczonych numerami działek:52/7 i 52/8 z obrębu ewidencyjnego 4009.
244/22 w sprawie niedpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
243/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
242/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
241/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
240/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
239/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
238/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
237/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023
236/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatana stanowisko dyrektora przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
235/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
234/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
233/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
232/22 w prawie powołania Komisji Przetargowej
231/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
230/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
229/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie przy ul. Ks. Kan.Bryczkowskiego, działki nr: 46/15, 46/12, obr. 4087
228/22 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin
227/22 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców
226/22 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
225/22 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
224/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. przygotowania, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem wielokondygnacyjnym oraz śródmiejską zabudową wielofunkcyjną w Szczecinie”
222/22 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina
221/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
220/22 zmieniające zarządzenie w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
219/22 w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
218/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Zagonowej, działka nr 13/9, obr. 1073
217/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
216/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
215/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
214/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
213/22 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji
212/22 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2022 w Urzędzie Miasta Szczecin
211/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
210/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
209/22 w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejenie ulicy Wolframowej, oznaczonej jako działka nr 10/8 z obrębu ewidencyjnego nr 4214
208/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina”
207/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Urzędu Miasta
206/22 w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów za wybitne osiągnięcia szkolne
204/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, placówki
202/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
201/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
200/22 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. w Sz-e przy ul. Kolonistów 48 - dz. nr 338/3 z obr.3011.
199/22 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Dąbskiej, dz. nr 48/25 z obr. 4084.
198/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
197/22 w sprawie określenia wzoru zgody na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu niespełniającym warunków sanitarno-lokalowych i przeciwpożarowych, a także wzoru zgody na odstąpienie od warunków określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
196/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Gminy Miasta Szczecin
195/22 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
194/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
194/22 zmieniające zarzadzenie w sparwie powołania Komisji Konkursowej
193/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, placówki
192/22 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
191/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 23 położonego przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 18C-oficyna Szczecinie
190/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
189/22 w sprawie ogłoszenia wyniku końcowego wyborów do Miejskiej Rady Seniorów
188/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustmego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci położonej przy ul. Klonowica - działki nr 20/6, 23/18, 23/16, 21/7 obręb 2046
187/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
186/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
185/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
184/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
183/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
182/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
181/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
180/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
179/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i zespołu szkół specjalnych.
178/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, placówki
177/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
175/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
173/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
172/22 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie oraz trybu pracy Komisji
171/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
170/22 zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad działalnością instytucji kultury oraz zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
169/22 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
168/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci gruntowej poł.w Szczcinie przy ul. Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski "S" cz. w granicach Portu Morskiego w Szczecinie dz. nr 28/7 obr. 1084
167/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
166/22 w sparwie
165/22 w sparwie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
164/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
163/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
162/22 w sprawie komisji konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
161/22 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych
160/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
159/22 w sprawie udzielenia pomocy związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi wywołanymi przez Federację Rosyjską na terytorium tego państwa
158/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
156/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
155/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
154/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
153/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora bursy szkolnej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
152/22 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
151/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
150/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
149/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
147/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
146A/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
146/22 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
145/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
144/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
143/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
142/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
141/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
140/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
139/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
138/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatana stanowisko dyrektora przedszkola, przedszkola specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej
137/22 uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
136/22 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok
135/22 w sprawie powołania komisji przetargowej
134/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
133/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Władysława Nehringa dz. 8/8, obr. 3054
131/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
130/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
129/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
127/22 zmieniające zarządzenie w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
126A/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
126/22 w sprawie powołania składu osobowego Zespołu do spraw wznoszenia pomników
125/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
124/22 uchylające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
123/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
121/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 2a położonego przy ul. Miejskiej 1 w Szczecinie
120/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
119/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
118/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
117/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
116/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
115/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
114/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
113/22 w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie
112/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Wiosennej 104, oznaczonej jako działka nr 37/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4038.
111/22 w sprawie powołaniaisji Konkursowej
111/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
110/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
108/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora placówki
107/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatana stanowisko dyrektora przedszkola
106/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
105/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
104/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
103/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ośrodka
102/22 w sprawie utworzenia punktu pomocy pod nazwą Centrum Pomocy „Szczecin- Ukrainie" w Gminie Miasto Szczecin
100/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z rzeczami znalezionymi, które stały się własnością Gminy Miasto Szczecin
99/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
98/22 ZARZĄDZENIE NR 98/22 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
95/22 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
93/22 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Szczecin ds. realizacji „Programu wsparcia Szczecin-Ukrainie".
92/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
91/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin
90/22 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2022 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin
89/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
88/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
87/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
85/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
84/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Gryfińskiej, oznaczonej jako dz. nr 49 z obr. 4048
83/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie w rej. ul. Nad Stołczynką składającej się z dz. nr 14/13, nr 43/4 z obr. 3203
79/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
78/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
77/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Szczecinie, w rej. ul. Balladyny oznaczonej numerem działki 48 z obr. ewidencyjnego 4094
76/22 w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"
75/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Stanisława Dubois 29 w Szczecinie
74/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 10 położonego przy ul. Parkowej 8 w Szczecinie
73/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
72/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
71/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
70/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
69/22 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin
68/22 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2022 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin
67/22 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych
66/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
65/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta
64/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
63/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
62/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
61/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej po w Szczecinei w rej. ul. Balladyny dz. nr 48 obr. 4094
60/22 w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „ARKONKA” prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
59/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin.
58/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
57/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin
56/22 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
55/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Axentowicza - dz. nr 51/4 z obr. 3093
54/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. w Sz-e przy ul. Gryfińskiej 10 - dz. nr 44/8 z obr. 4036.
53/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Sz-e, w rejonie ul. Szosa Polska, składającej się z działek gruntu nr nr: 36/1 i 40/1 z obr. 3203.
52/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego
51/22 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
50/22 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.
49/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
48/22 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klas VII dwujęzycznych i zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin
46/22 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin
45/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
44/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
43/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
42/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
41/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
40/22 w sprawie wysokości cen za korzystanie z kąpielisk gminnych prowadzonych przez Zakłąd Usług Komunalnych w Szczecinie
39/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”
38/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
37/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Strzałowskiej - dz. nr: 15/37, 15/38, 15/41 i 15/48, 15/49, 15/51, 15/52, obr. 3091
36/22 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego.
35/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
34/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
33/22 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
32/22 w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Szczecina podczas realizacji przedsięwzięć związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, a także w czasie wojny.
31/22 w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok.
30/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
28/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
27/22 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
26/22 w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
25/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
24/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
23/22 w sprawie powołania Sądu Konkursowego do „Konkursu realizacyjnego na projekt pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera na terenie Stadionu Miejskiego w Szczecinie”
22/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
21/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
20/22 Zarządzenie w sprawie komisji przetargowej
19/22 ZARZĄDZENIE NR 19 z 13 stycznia 2022 r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego oragnizowanego przez Gminę Miasto Szczecin
18/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
17/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
16/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
15/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
14/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
13/22 w spawie powołania Komisji Konkursowej do otwartego Konkursu Ofert
12/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
11/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
9/22 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok
8/22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
7/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
6/22 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
3/22 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
2/22 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok
1/22 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2022 rok