Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 459/22 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz przeglądów treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2022/10/20

Data wejścia w życie: 2022/10/20


ZARZĄDZENIE NR 459/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz przeglądów treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 573/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy działający poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin są zobowiązani do niezwłocznego zapewnienia wprowadzania kompletnych, aktualnych oraz dostępnych cyfrowo danych według ustalonej właściwości jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin do zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 2. Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin odpowiada za administrację techniczną zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, w szczególności za:
1) zabezpieczanie serwerów i baz danych;
2) bieżącą aktualizację oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie zasobów informacyjnych;
3) zapewnienie stałego dostępu do serwisu zasobów informacyjnych z sieci Internet;
4) budowę struktury informacyjnej zasobów informacyjnych;
5) administrowanie uprawnieniami dostępu do serwisu;
6) szkolenia operatorów zasobów informacyjnych w zakresie obsługi systemu;
7) tworzenie kopii zapasowych danych zasobów informacyjnych;
8) instalację i konfigurację narzędzi do wprowadzania treści informacji na stanowiskach osób publikujących dane;
9) prowadzenie aktualnej listy osób uprawnionych do publikacji w urzędowych systemach teleinformatycznych, w tym CMS (System Zarządzania Treścią);
10) tworzenie warunków do zapewnienia dostępności cyfrowej.
 
§ 3. Wprowadza się „Zasady publikacji, aktualizacji, archiwizacji informacji i retencji danych osobowych oraz cyklicznych przeglądów treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin”, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do Zarządzenia.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 226/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

Załączniki:

udostępnił: Biuro Informacji Publicznej, wytworzono: 2022/10/24, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/10/24 11:50:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2022/10/24 11:50:12 nowa pozycja