Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 459/22 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz przeglądów treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2022/10/20

Data wejścia w życie: 2022/10/20


ZARZĄDZENIE NR 459/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz przeglądów treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 573/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy działający poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin są zobowiązani do niezwłocznego zapewnienia wprowadzania kompletnych, aktualnych oraz dostępnych cyfrowo danych według ustalonej właściwości jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin do zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 2. Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin odpowiada za administrację techniczną zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, w szczególności za:
1) zabezpieczanie serwerów i baz danych;
2) bieżącą aktualizację oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie zasobów informacyjnych;
3) zapewnienie stałego dostępu do serwisu zasobów informacyjnych z sieci Internet;
4) budowę struktury informacyjnej zasobów informacyjnych;
5) administrowanie uprawnieniami dostępu do serwisu;
6) szkolenia operatorów zasobów informacyjnych w zakresie obsługi systemu;
7) tworzenie kopii zapasowych danych zasobów informacyjnych;
8) instalację i konfigurację narzędzi do wprowadzania treści informacji na stanowiskach osób publikujących dane;
9) prowadzenie aktualnej listy osób uprawnionych do publikacji w urzędowych systemach teleinformatycznych, w tym CMS (System Zarządzania Treścią);
10) tworzenie warunków do zapewnienia dostępności cyfrowej.
 
§ 3. Wprowadza się „Zasady publikacji, aktualizacji, archiwizacji informacji i retencji danych osobowych oraz cyklicznych przeglądów treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin”, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do Zarządzenia.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 226/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

Załączniki:

udostępnił: Biuro Informacji Publicznej, wytworzono: 2022/10/24, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/10/24 11:50:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2022/10/24 11:50:12 nowa pozycja