Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 320/22 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach

Data podpisania: 2022/07/15

Data wejścia w życie: 2022/07/15


ZARZĄDZENIE NR 320/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz § 18 ust. 1 i ust. 4 w związku z § 2 ust. 3 pkt 5 Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół Opiniujący Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, zwany dalej Zespołem Opiniującym, w którego skład wchodzi 22 członków:
1) przedstawiciele mieszkańców Miasta Szczecin:
a) Banaszek Tomasz,
b) Baranowski Jakub,
c) Bez Sinan,
d) Bielecka Monika,
e) Bujko Jacek,
f) Chruśliński Marcin,
g) Kołosowska Aleksandra,
h) Kosmala Krzysztof,
i) Maj Wojciech,
j) Malinowska – Wasiluk Agnieszka,
k) Mazan Bartłomiej,
l) Rudewicz Jacek,
m) Szyszkowski Michał,
n) Warchoł Jarosław;
2) przedstawiciele Rad Osiedli Miasta Szczecin:
a) Druciarek Joanna,
b) Marcinów Katarzyna,
c) Nowak Łukasz,
d) Zielonka Anna;
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
a) Adamski Radosław,
b) Osak Tomasz,
c) Zalewska Agnieszka;
4) przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin - Zajdecki Mateusz.
§ 2. Powołuję Zespół Odwoławczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, zwany dalej Zespołem Odwoławczym, w którego skład wchodzi 5 członków:
1) Augusiak Natalia;
2) Kuliszenko Tomasz;
3) Listwoń Łukasz;
4) Małecki Zbigniew;
5) Marcinów Mirosław.
§ 3. Zasady podejmowania decyzji przez Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy, zwane dalej Zespołami, określa załącznik do Zarządzenia.
§ 4. 1. Członkom Zespołów nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Urzędem, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Zespołów, składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołów.
§ 5. Obsługę administracyjno-organizacyjną posiedzeń Zespołów zapewnia Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2022/07/19, odpowiedzialny/a: Wiktoria Zacha, wprowadził/a: Wiktoria Zacha, dnia: 2022/07/19 10:40:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wiktoria Zacha 2022/07/19 10:40:33 nowa pozycja