Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 276/22 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2022/06/21

Data wejścia w życie: 2022/06/21


ZARZĄDZENIE NR 276/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 czerwca 2022 r.


w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528 i 583) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 573/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021) zarządzam, co następuje :


§ 1.
Wprowadzam „Instrukcję w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Szczecin”, zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wysokość opłat za nośniki, na których następuje udostępnienie informacji publicznej, określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta.

§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 227/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat (zm. Zarządzenie Nr 483/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 października 2021 r.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                     wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                     Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                     Michał Przepiera
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Informacji Publicznej, wytworzono: 2022/06/24, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/24 11:39:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2022/06/24 11:39:34 nowa pozycja