Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 222/22 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina

Data podpisania: 2022/05/24

Data wejścia w życie: 2022/05/24


                                                                                         ZARZĄDZENIE NR 222/22
                                                                                  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                              z dnia 24 maja 2022 r.


                                               w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Akademickiego Szczecina

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz § 10 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 573/21 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r.), zarządzam, co następuje:
§1. Powołuję Zespół strategiczny ds. Akademickiego Szczecina, zwany dalej Zespołem w składzie:
Przewodniczący Zespołu:
            1) Marcin Gregorczyk – p.o. Kierownika Biura Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Członkowie:
            2) Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami;
            3) dr Monika Klein – Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury;
            4) dr Dariusz Fodczuk - Dziekan Wydziału Sztuki Mediów – Akademia Sztuki w Szczecinie;
            5) Artur Ratuszyński – firma: S - Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);
            6) Beata Śniady – Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta.
§2. Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin. Zespół projektuje i wypracowuje rozwiązania w ramach procesu realizacji zadań
z zakresu Akademickiego Szczecina, z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz nastawionych na rozwój
indywidualnych inicjatyw, ambicji, pomysłów i wyzwań.
§3. Do zadań Zespołu należy integracja strategii, polityk, programów, a w szczególności:
           1) opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym określanie kierunków działań wspierających rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, w tym
                prorozwojowych, perspektywicznych dziedzin nauki;
           2) opiniowanie rozwiązań projektowych zgłaszanych przez interesariuszy i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, w tym
               przygotowywanie rekomendacji do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin;
           3) integracja działań w obszarze współpracy Miasta Szczecin ze środowiskiem akademickim oraz uczelniami wyższymi w zakresie
               wspólnych inicjatyw, przyczyniających się do rozwoju Miasta Szczecin;
          4) współpraca z jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za pozyskiwanie środków pomocowych;
          5) integracja procesu komunikowania w zakresie realizowanych przedsięwzięć wspierających rozwój szczecińskiego ośrodka
              naukowo-akademickiego;
          6) współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. uczelniami, operatorami nieruchomości, agencjami badawczymi, w tym inicjowanie
              badań społecznych;
          7) poszukiwanie nowych partnerów dla przedsięwzięć rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego i umożliwianie współpracy
              między nimi.
§4.1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół, a w przypadku jego nieobecności Zespół reprezentuje
osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Zespołu mogą brać udział z głosem doradczym:
          1) przedstawiciele uczelni wyższych lub jednostek badawczo – rozwojowych, których statutowy zakres działalności obejmuje
               zagadnienia związane ze szczecińskim ośrodkiem naukowym oraz współpracy środowisk nauki;
          2) niezależni eksperci;
          3) radni Rady Miasta Szczecin oraz radni Rad Osiedlowych.
3. Przewodniczący Zespołu:
          1) ustala harmonogram prac, terminy obrad Zespołu oraz ich porządek;
          2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;
          3) informuje członków Zespołu o terminach posiedzeń;
          4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole, a których
              udział uzna za zasadny;
          5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentowanie ustaleń z posiedzeń Zespołu.
§5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.
§6. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze pisemnych uzgodnień, a w przypadku rozbieżności poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
§7. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.
§8.1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku
z realizacją zadań Zespołu, o których mowa w § 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu
tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu.
§9. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
a także Prezesi Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa
w §3, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
§10. Traci moc Zarządzenie Nr 452/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu strategicznego
ds. Akademickiego Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 209/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz Zarządzenie Nr 486/21
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2021 r.).
§11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                     Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2022/05/24, odpowiedzialny/a: Piotr Wachowicz - Dyrektor Biura, wprowadził/a: Beata Śniady, dnia: 2022/06/02 12:34:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Śniady 2022/06/02 12:34:39 modyfikacja wartości
Beata Śniady 2022/06/02 12:29:48 modyfikacja wartości
Beata Śniady 2022/06/02 12:18:44 modyfikacja wartości
Beata Śniady 2022/06/02 12:06:04 nowa pozycja