Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Podstawy prawne - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Niektóre akty prawne dotyczące ochrony zabytków

Ustawy:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.1595).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, D.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Zabytków (Dz.U.2017 poz. 1674).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego (Dz. U. 2017 poz. 1590).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań Zabytków (Dz. U. 2017 poz. 1265).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa (Dz. U. 2017 poz. 1265).
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2004 r. Nr 124 poz. 1305).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U. 2004 r. Nr 124 poz. 1302).

Rozporządzenie ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. 2004 r. Nr 84 poz. 798).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 71 poz. 650).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. 2004 r. Nr 30 poz. 259).


Inne akty prawne:

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Uchwała nr IX/274/07 RM Szczecin z dn. 14 maja 2007 r., Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. nr 70, poz. 1119 z dn.08.06.2007 r.   

Uchwała nr XXXV/961/1 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119 z dn. 08.06.2007 r.)

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2018 (przyjęty uchwałą nr XXXIX/1147/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r.)

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2008-2012 (Uchwała nr XXII/581/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 19 maja 2008 r., opublik. w Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. nr 60 poz. 1356 z dnia 04 lipca 2008 r.)

Porozumienie zawarte w dniu 31 lipca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony dóbr kultury (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. poz. 1802 z 31 lipca 2012 r.) zmienione aneksem nr 1/15 z dnia 5 maja 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. z 5 czerwca 2015 r. poz. 2257)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 199).

        

udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2006/04/14, odpowiedzialny/a: Małgorzata Gwiazdowska, wprowadził/a: Ewa Dominiak-Górska, dnia: 2017/12/14 14:19:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Dominiak-Górska 2017/12/14 14:19:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/12/13 11:28:47 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 13:26:34 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 13:08:10 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 13:05:04 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:57:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:53:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:43:22 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:30:50 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:20:46 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:06:24 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:45:25 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:42:48 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:37:54 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:36:12 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:32:01 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:29:52 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:25:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Gwiazdowska 2012/05/22 14:13:20 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/23 08:24:50 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2011/09/22 13:36:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 12:07:46 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 12:04:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:51:44 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:46:36 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:43:45 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:17:36 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:06:43 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:00:59 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 10:53:08 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 10:50:34 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2008/07/17 14:43:35 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2007/06/29 16:11:23 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2007/01/23 11:49:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2007/01/22 12:28:59 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/10/06 13:39:22 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/10/06 13:08:04 modyfikacja wartości
Mirosław Opęchowski 2006/10/06 12:56:59 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/10/05 15:47:02 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2006/10/05 12:25:50 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2006/10/05 10:43:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2006/10/05 10:37:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/10/05 09:57:18 modyfikacja wartości
Ania Kajrys 2006/04/14 12:11:54 nowa pozycja