Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Gminna Ewidencja Zabytków

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
 

Ustawowy termin przewidziany na założenie gminnej ewidencji wynosi 2,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18.03.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474).
 

Ewidencją objęte są obiekty użyteczności publicznej, sakralne, architektura przemysłowa, obiekty techniki, kamienice, wille oraz nekropolie i parki.
Karta ewidencyjna zabytku zawiera w szczególności dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania, zwięzły opis cech i wartości kulturowych oraz wskazanie właściciela i posiadacza zabytku.

Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

 

Gminna Ewidencja Zabytków - wykaz zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. OSTATNIA AKTUALIZACJA:  14.03.2022 r.

Niniejszy wykaz nie obejmuje obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których lista znajduje się w osobnym wykazie. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawarty jest w opracowaniu "Zasady ochrony krajobrazu archeologicznego miasta Szczecina" autorstwa Anny Uciechowskiej - Gawron, wykonanym na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie w 2004 r.

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz na podstawie §18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 56) 

Prezydent Miasta Szczecin

informuje

o wyłączeniu z dniem 17.03.2023 r. karty adresowej zabytku – kamienicy, położonej przy ul. Krasińskiego 6 w Szczecinie, z gminnej ewidencji zabytków.


 


 POUCZENIE O SKUTKACH PRAWNYCH UJĘCIA ZABYTKU W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Włączenie karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków wymaga zawiadomienia właściciela lub posiadacza zabytku, do którego dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku, z tym że zawiadomienie to przesyła się najwcześniej 14 dni po przesłaniu zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków.   

Na czynność włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków nie przysługuje zażalenie w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Dz.U. z 2021 poz. 735 – t.j. ze zm.).

Gminna ewidencja zabytków nie stanowi formy ochrony konserwatorskiej wskazanej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ale jest podstawą do sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami.

Ponadto zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków są obejmowane ochroną konserwatorską na mocy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleniami ochrony w decyzjach lokalizacyjnych wydawanych na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 – t.j. ze zm.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków.

Właścicielowi lub posiadaczowi zabytku indywidualnie ujętego w gminnej ewidencji zabytków przysługuje prawo do ubiegania się o dotację celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasto Szczecin na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku na zasadach określonych przez właściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym znajdującym się ewidencji zabytków podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego.

udostępnił: Miejski Konserwator Zabytków, wytworzono: 2007/02/06, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Hanna Olejnik, dnia: 2023/03/17 13:30:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hanna Olejnik 2023/03/17 13:30:32 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2023/03/02 10:10:07 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/15 13:12:19 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/14 15:17:51 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/14 14:51:43 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/03/02 10:19:19 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2022/02/25 13:31:59 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/10/20 15:28:46 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/08/20 11:18:54 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/07/01 09:57:17 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/07/01 09:56:42 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2021/07/01 09:56:14 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/30 13:18:02 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/17 13:48:45 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/06 14:39:34 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/11/06 14:28:09 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/10/02 13:27:50 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/09/16 14:32:02 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/06/09 11:29:35 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/06/03 13:17:40 modyfikacja wartości
Hanna Olejnik 2020/06/03 13:16:28 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/05/22 15:28:04 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2020/03/23 15:11:42 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/10/18 10:17:10 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/09/23 13:27:32 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/07/02 08:55:54 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 09:12:45 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2019/06/24 08:41:44 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/12/21 15:15:09 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/10/01 08:00:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 14:58:40 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/07/24 13:34:14 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/06/18 14:43:17 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/05/02 14:05:28 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/13 14:27:03 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2018/04/04 11:06:04 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/29 14:26:55 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/08 14:16:59 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/12/01 07:49:33 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/21 15:18:19 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/20 08:32:01 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/11/17 14:12:43 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/08/10 13:14:09 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/07/28 11:41:55 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/07/04 09:59:25 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/03/27 15:22:58 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2017/03/27 15:22:23 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2016/08/25 07:57:38 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2016/04/04 11:14:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/03/19 14:54:52 modyfikacja wartości