Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014 -2020

Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom

 

Dofinansowanie: 1.665.609,45 PLN w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa: 256.247, 61 PLN

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.409.361,84 PLN

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego, przeprowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Roboty budowlane będą polegały na przebudowie obecnego Pl. Adamowicza i posłużą one poprawie dostępności przestrzeni publicznej, stanowiącej tło dla mogących odbywać się na placu aktywności, stworzenie im korzystnych warunków. Plac stanie się na co dzień dogodnym, łatwo dostępnym z racji swojej lokalizacji, a przy tym przyjaznym i estetycznym miejscem spotkań, rekreacji, integracji i aktywizacji wspólnoty lokalnej oraz innych interesariuszy. Plac wytworzony zostanie na przecięciu osi „Złotego Szlaku” z osią Prac Rodła-Brama Portowa, obejmuje on obszar do linii drzew. Po obydwu jego stronach zaprojektowano kilkupoziomowe siedziska z zieleńcami wypełnionymi zielenią średnią. Wzdłuż wschodniego boku zaprojektowano natomiast ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2 m z nawierzchnią bitumiczną w kolorze naturalnym, która łączy istniejący fragment w sąsiedztwie Placu Żołnierza Polskiego z drogą rowerową na Placu Lotników. Konieczna będzie rezygnacja z przejścia pieszego po stronie wschodniej na rzecz przejazdu rowerowego, natomiast przejście dla pieszych pozostanie po stronie zachodniej. Główne siedziska zaprojektowano nie tylko po bokach alei, ale również w jej środkowej części. W środkowej części ławki zaprojektowano donice, której zadaniem jest wprowadzenie zieleni średniej (zieleniec) nie tylko wzdłuż szpalerów drzew, ale również w część wewnętrzną alei. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano wymianę części istniejącego krawężnika na granitowy przy jezdniach ulic usytuowanych dookoła placu, co wiąże się z wymianą nawierzchni placu i jest z tego względu konieczne. W zakresie małej architektury przewidziano: ławki, kosze uliczne, stojaki rowerowe. W ramach inwestycji planowane są prace instalacyjne: sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz nasadzone zostaną ozdobne krzewy, byliny i trawy w ramach zieleńców.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszar zdegradowany Gminy Miasto Szczecin. Będzie on realizowany przy pomocy celów szczegółowych takich jak:

- włączanie w życie społeczne różnych grup wiekowych,

- przełamywanie bierności społeczeństwa,

- wzrost zaangażowania mieszkańców w życiu społeczne,

- umożliwienie organizacji spotkań mieszkańców, instytucji, organizacji, grup nieformalnych
i aktywistów,

- zwiększenie poziomu zaufania społecznego,

- zmotywowanie mieszkańców do podejmowania dalszych aktywności,

- kreowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, niwelowanie poczucia bycia niepotrzebnym
i osamotnionym,

 - budowanie poczucia tożsamości lokalnej, przynależności do wspólnoty.

 

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie utworzenie bezpiecznego, przyjaznego i dostępnego bez ograniczeń infrastrukturalnych placu, który stanie się punktem spotkań, integracji, aktywizacji mieszkańców, służąc zapewnieniu wysokiego stopnia włączenia społecznego i budowania poczucia wspólnoty lokalnej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,28 [ha]

2. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [100%]

3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 2 [szt.]

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 [szt.]

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2021/07/20, odpowiedzialny/a: Joanna Zimny, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2021/07/20 13:44:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2021/07/20 13:44:30 nowa pozycja