Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Parkowej 2 w Szczecinie wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i udziałem w nieruchomości gruntowej

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki

Obręb

 

Pow. lokalu

w m²

Pow.

działki

w m2

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej 
zagospodarowania

Udział
w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

 

ul. Parkowa 2/5

 

(II piętro)

 

Opis:
4 pokoje, 1 kuchnia,

1 WC, 1 pomieszczenie gospodarcze,

2 przedpokoje

nr dz.: 100

 

Obr. 1028

 

 

126,60

282

wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa i usługowa

 

zgodny
z charakterem użytkowania

99/1000

624 600,00

(sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych)

w tym:

585 200,00

lokal mieszkalny
 

39 400,00

udział
w nieruchomości gruntowej

31 300,00

(trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.04.2024 R. O GODZ. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (nr 173).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18.12.2023 r. Lokal został przeznaczony do zbycia w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oświadczeniem woli nr 52/WMiRSPN/2024 złożonym w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 13.02.2024 r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, poz. 1598, poz. 1852) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø  w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

Ø  w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.04.2024 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji oferenta w tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
imię i nazwisko oraz numer Pesel albo nazwę oferenta oraz numer NIP.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

1.       Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXVI/766/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.02.2021 r.  Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie elementarnym S.D.5001.MC, dla którego określono ustalenia funkcjonalne: wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa i usługowa. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

2.       Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Parkowej 2 uzyskał zaświadczenie znak: WAiB-VIII.7120.1.92.2022.ML z dnia 28.02.2022 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z 2023 r. poz. 1688).

3.       Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w Protokole stanu technicznego lokalu z dnia 14.02.2022 r.

4.       Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.       Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

6.       Z chwilą wydzielenia terenu niezbędnego do racjonalnego i prawidłowego korzystania z budynku Nabywca zobowiązuje się do nabycia udziałów w dodatkowej powierzchni gruntu zgodnie z art. 209a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029).

7.       Budynek o adresie ul. Parkowa 2 jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

8.       Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi mieszkalnemu nr 5 położonemu w budynku przy ul. Parkowej 2 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

9.       Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

10.    Zbywany lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Parkowej 2w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od 21.02.2024 r. do 22.04.2024 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl.

11.    Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się do dnia 21.04.2024 r. w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433, e-mail: jkonopka@um.szczecin.pl.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-

Referat ds. sprzedaży lokali

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskaćna stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2024/02/21
Datawygaśnięcia: 2024/04/22
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2024/02/21, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Iwona Suruda, dnia: 2024/02/21 07:34:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Suruda 2024/02/21 07:34:06 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2024/02/20 15:39:46 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2024/02/20 15:37:53 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2024/02/20 15:30:54 nowa pozycja