Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprzedaż lokali komunalnych

Zasady sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin określone zostały w Uchwale Nr XVIII/508/2012 Rady Miasta Szczecin z dnia  23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 1371).
Powyższy akt prawa miejscowego reguluje kwestie zbywania lokali mieszkalnych zarówno bezprzetargowego na rzecz najemców, jak też w trybie przetargowym.
Najemcom lokali komunalnych, którzy chcą wykupić zajmowane mieszkania przysługują bonifikaty od ceny lokalu. Ich wysokości uzależnione są przede wszystkim od okresu najmu danego lokalu, tj.:

 • 25% – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
 • 50% – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
 • 85% – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
 • 95% – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.

Ponadto, uchwała przewiduje dodatkowe bonifikaty:

 • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla kombatantów
 • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla Pionierów Szczecina (w przypadku, gdy kupujący lokal jest kombatantem i Pionierem Szczecina udzielona będzie jedna bonifikata dodatkowa w wysokości 10% ustalonej ceny).

Inne warunki udzielania bonifikat przewidziane są dla najemców lokali wspólnych (zajmowanych przez więcej niż jednego najemcę na podstawie odrębnych umów najmu) –  w tym przypadku uchwała wskazuje 90% bonifikatę. Jeszcze inaczej jest w sytuacji lokalu zajmowanego przez dwóch najemców, gdy ustanie stosunek najmu jednego z nich. Wówczas w zależności od tego, czy większa jest część zwolniona od zajmowanej, czy też na odwrót, bonifikatę ustaloną na zasadach ogólnych (okres najmu) pomniejsza się odpowiednio o 25% i 15%.

W przypadku wniosków złożonych przed 21 czerwca 2012 r. bonifikata wynosi 95%, a przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich pozostałych lokali mieszkalnych z danej nieruchomości ustala się 97% bonifikatę.

Poza kryterium okresu najmu na wysokość bonifikaty ma również wpływ:

 • bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez okres 5 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży; w przeciwnym wypadku bonifikata jest obniżana o 20%,
 • skorzystanie przez najemcę z pomocy Gminy w formie umorzenia należności czynszowych w okresie 10 lat poprzedzających wykup – bonifikata jest obniżana o kwotę umorzenia.

Bonifikata nie przysługuje najemcy wówczas, gdy on lub jego małżonek posiadał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele mieszkalne lub do ich części w okresie 5 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży (poza wyjątkami wskazanymi w uchwale). Ponadto, żadne bonifikaty nie przysługują przy kupnie lokalu mieszkalnego w przetargu. W tym przypadku cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się na podstawie jego wartości (poza bonifikatami przysługującymi na podstawie przepisów odrębnych, np. 50% bonifikata zabytkowa).

Wyłączone ze sprzedaży są m.in. te lokale mieszkalne, które zostały wskazane przez Prezydenta Miasta Szczecin, jako docelowo przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez najem. Aktualnie w zasobie tym znajduje się nieco ponad 5 tysięcy mieszkań, a ich wykaz stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 8/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin (zmienionego Zarządzeniem Nr 628/23 z dnia 21.12.2023 r.).

Poza ww. kryterium, nie podlegają sprzedaży lokale, które:

 • położone są w budynkach niezgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • położone są w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu kapitalnego,
 • położone są w szkołach, żłobkach, przedszkolach i innych obiektach niemieszkalnych,
 • zostały oddane w najem, jako lokale zamienne,
 • zostały oddane w najem, jako pracownie służące twórcom do prowadzenia działalności  w dziedzinie kultury i sztuki.

Zgodnie z przyjętą polityką mieszkaniową Gminy sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych jest podporządkowana działaniom zmierzającym do racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem i będzie prowadzona do momentu osiągnięcia wielkości docelowego zasobu mieszkaniowego Gminy, tj. ok. 5 tysięcy lokali.

Ponadto w procesie prywatyzacji lokali mieszkalnych priorytet stanowi sprzedaż lokali uwarunkowana względami ekonomiczno-technicznymi, tj. położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gospodarowanie lokalami mieszkalnymi Gminy generuje wysokie koszty związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości.
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2023/03/09, odpowiedzialny/a: z-ca dyrektora wydziału, wprowadził/a: Marzena Oleszczuk-Iber, dnia: 2024/01/31 09:35:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Oleszczuk-Iber 2024/01/31 09:35:27 modyfikacja wartości
Marzena Oleszczuk-Iber 2023/03/09 14:30:01 modyfikacja wartości
Marzena Oleszczuk-Iber 2023/01/17 13:47:11 modyfikacja wartości
Marzena Oleszczuk-Iber 2021/05/26 11:34:19 modyfikacja wartości
Marzena Oleszczuk-Iber 2019/03/11 08:47:59 modyfikacja wartości
Marzena Oleszczuk-Iber 2017/01/05 13:06:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/05/11 12:42:09 nowa pozycja