Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 4 przy ul. Nad Odrą 56 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków
oraz udziałem w nieruchomości gruntowej

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki

Obręb

 

Pow.
lokalu (m2)

Pow.
działki (m2)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynków i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

ul. Nad Odrą 56/4
(I piętro)

Opis: jedno pomieszczenie oraz pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 25,74 m2

nr dz.: 7/7

Obr. 3063

 

 

 

 

 

16,69

 

1080

usługi z dopuszczeniem istniejącej funkcji mieszkaniowej z możliwością przekształcenia mieszkań na lokale użytkowe

 

zgodny z charakterem użytkowania

99/1000

36 000,00
(trzydzieści sześć tysięcy złotych)

w tym:
 400,00 -
lokal niemieszkalny,
35 600,00 -
udział w nieruchomości gruntowej

1 800,00
(jeden tysiąc osiemset złotych)

 

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 14.11.2022 r.; 05.04.2023 r.; 02.10.2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (sala nr 173, wejście lewym skrzydłem).

Lokal został przeznaczony do zbycia w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego oświadczeniem woli nr 412/WMiRSPN/2023 złożonym w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 02 listopada 2023 r.

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynków oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, poz. 1598, poz. 1852) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø  w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

Ø  w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.12.2023 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu identyfikacji oferenta w tytule wpłaty należy podać następujące dane: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko oraz numer PESEL albo nazwę oferenta oraz numer NIP.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego:

1.       Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawarty w Uchwale Nr XXXIII/951/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn Port 2" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3145), w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.T.9016.U, o przeznaczeniu terenu usugi z dopuszczeniem istniejącej funkcji mieszkaniowej z możliwością przekształcenia mieszkań na lokale użytkowe. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.
2.       Lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze nr 4 położony w budynku przy ul. Nad Odrą 56 uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S.7120.201.2020.ML z dnia 18.05.2020 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z 2023 r. poz. 1688).
3.       Stan techniczny lokalu niemieszkalnego opisany został w protokole stanu technicznego lokalu z dnia 20.02.2020 r.
4.       Dla lokali niewyposażonych w systemy zużywające energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej nie sporządza się świadectw charakterystyki energetycznej. W związku z tym dla lokalu niemieszkalnego o adresie ul. Nad Odrą 56/4 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia  2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497, z 2022 r. poz. 2206; z 2023 r. poz. 1762).
5.       Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi niemieszkalnemu - pomieszczeniu gospodarczemunr 4położonemu w budynku przy ul.Nad Odrą 56jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
6.       Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
7.       Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
8.       Udział w częściach wspólnych nieruchomości został ustalony zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z 2023 r. poz. 1688).
9.       Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
10.    Zbywany lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze nr 4 położony w budynku przy ul. Nad Odrą 56 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od dnia 14.11.2023 r. do dnia 20.12.2023 r., po wcześniejszym uzgodnieniuterminu oględzin z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl.
11.    Z dokumentacją lokalu można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443, e-mail: isuruda@um.szczecin.pl.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- Referat ds. Sprzedaży Lokali
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2023/11/14
Datawygaśnięcia: 2023/12/20
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2023/11/14, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Iwona Suruda, dnia: 2023/11/14 08:10:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Suruda 2023/11/14 08:10:59 modyfikacja wartości
Iwona Suruda 2023/11/14 08:03:52 nowa pozycja