Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w nieruchomości przy ul. Kaszubskiej 19 w Szczecinie wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków
i udziałem w nieruchomości gruntowej

 

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki

Obręb

 

Pow. lokalu

w m²

Pow.działki

w m2

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej 
zagospodarowania

Udział
w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

Kaszubska 19/5

II piętro 

Opis:
6  pokoi, 2 kuchnie,
1łazienka z WC, 
1 WC, 2 przedpokoje

Nr działki:
69, 11/16, 11/17, 11/18

 

Obr. 1041

 

 

176,77

 

 

1032

zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo
-usługowa,
usługowa

82/1000

 

847 200,00

(osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście)

 

w tym:

lokal mieszkalny

687 300,00

 

udział
w nieruchomości gruntowej 

159 900,00

42 400,00

(czterdzieści dwa tysiące czterysta)

zgodny
z charakterem użytkowania

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.08.2024 R. O GODZ. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
sala obrad Rady Miasta Szczecin (nr 173)

 

Lokal został przeznaczony do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 163/WMiRSPN/2024 złożonym w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 22.04.2024 r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynków oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 poz. 361) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 02.08.2024 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu identyfikacji oferenta w tytule wpłaty należy podać następujące dane: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko oraz numer PESEL albo nazwę oferenta oraz numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXXI/773/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 02.02.2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa” w Szczecinie. Nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem S.C.1001.MC o następujących ustaleniach funkcjonalnych: przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, usługowa. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.
 2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Kaszubskiej 19 uzyskał zaświadczenie znak: WUiAB-S.7120.460.2021.ML z dnia 27.10.2021 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z 2023 r. poz. 1688).
 3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w Protokole stanu technicznego lokalu z dnia 29.10.2021 r.
 4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działki w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. Budynek o adresie ul. Kaszubska 19 jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.
 7. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi mieszkalnemu nr 5 położonemu w budynku przy ul. Kaszubskiej 19 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Zbywany lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Kaszubskiej 19w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od 10.06.2024 r. do 12.08.2024 r., po wcześniejszym uzgodnieniuz pracownikiem Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a – panią Moniką Zińczuk, kontakt e-mail: mzinczuk@stbs.pl., tel. 91 430 91 18.
 10. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się od 10.06.2024 r. do 09.08.2024 r. w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433, e-mail: jkonopka@um.szczecin.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-

Referat ds. sprzedaży lokali

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344,poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowychprzez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2024/06/10
Datawygaśnięcia: 2024/08/12
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2024/06/10, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Jaromira Konopka-Bomba, dnia: 2024/06/10 09:29:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jaromira Konopka-Bomba 2024/06/10 09:29:36 nowa pozycja