Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.OKO.FERS.2024.RFS
Nazwa zadania:
Wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina"
Rodzaj zadania:
Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” - Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24
Termin składania:
2024/03/28
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

OGŁASZA OTWARTY  NABÓR  PARTNERÓW

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”,

Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” - Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/

 

I. Podstawa prawna

Art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 , a w przypadku uzyskania dofinansowania, wspólna realizacja projektu, którego celem jest skalowanie na terenie Gminy Miasto Szczecin modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”. Skalowaniu podlegać będzie innowacja społeczna, która pierwotnie nosiła nazwę Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy KOKON, który został opracowany, a następnie przetestowany w ramach projektu „Praski kokon” (szczegółowe informacje na temat modelu stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej).

Organizatorem konkursu na skalowanie modelu „Wygrana rodzina” (Instytucją Organizującą Nabór) jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które jednocześnie pełni rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

III. ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań, opis zadań i wartość budżetu projektu w podziale na poszczególnych partnerów zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru w konkursie nr FERS.05.01-IZ.00-002/24, który zostanie przygotowany wspólnie przez partnerów.

Oczekuje się, że partner wniesie niezbędne know-how, w zakresie pracy z grupą docelową projektu (dzieci i młodzież i/lub całe rodziny) na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu oraz doświadczeniem w realizacji działań zdobytym na obszarze realizacji projektu – Gmina Miasto Szczecin lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y, co przyczyni się do spełnienia w konkursie kryterium dostępu nr 1 oraz osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

W ramach niniejszego naboru Partnerów wyłonionych zostanie maksymalnie trzech (3) Partnerów spełniających określone w niniejszym naborze kryteria wyboru.

Strony partnerstwa zawrą umowę partnerską/porozumienie, o której mowa w art. 39 ust. 9 ww. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 • doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Kryteria oceny partnera

 1. Kryteria dostępu:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

 1. Są organizacją pozarządową lub innym podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku;
 2. Prowadzą działalność statutową zgodną z deklarowanym przez organizację udziałem w projekcie;
 3. Posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz pracy z dzieckiem i/lub młodzieżą i/lub rodziną na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans lub w działalności w zakresie animacji środowiskowej;
 4. Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji działań na terenie Gminy Miasto Szczecin lub jej bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y;
 5. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie w związku z orzeczeniem zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów, w tym:
  1. art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
  2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745),
  3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659),
 7. Nie zostało wobec nich zakazane udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia ze środków unijnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.);
 8. Nie podjęły jakiekolwiek działania dyskryminującego  sprzecznego z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia nr 2021/1060;
 9. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera potwierdzony:
  1. udokumentowanymi obrotami podmiotu w wysokości co najmniej 400 000,00 zł, osiągniętymi w ostatnim zamkniętym roku obrotowym,
  2. udokumentowaną prawidłową realizacją (jako lider lub partner) co najmniej jednego przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych o wartości min. 100 000,00 zł,
  3. dysponowaniem (deklaracja uczestnictwa) kadrą z doświadczeniem w realizacji działań dofinansowanych ze środków EFS (co najmniej 2 osoby);
 10. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach;
 11. Nie ubiegają się o dofinansowanie innego projektu w ramach przedmiotowego naboru (w charakterze Partnera);
 12. Kryteria dodatkowe:
 13. Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa:
  • 3-5 lat – 1 pkt
  • powyżej 5  lat – 2 pkt
 14. Posiadanie doświadczenia:

a) w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów o wartości powyżej 500 000,00 zł współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy – 5 pkt

b) w realizacji (jako lider lub partner) projektu/projektów współfinansowanego z EFS
w okresie ostatnich 5 lat w obszarze działań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • 1 projekt – 1 pkt
 • 2 projekty i więcej – 5 pkt
 • Propozycja zadań / działań możliwych do zrealizowania w ramach skalowania modelu „Wygrana rodzina” wraz ze wskazaniem posiadanego potencjału - do 20 pkt.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Oferta partnera – przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia; złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
 2. Statut podmiotu.
 3. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 4. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niewykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu.
 7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o nieubieganiu się o dofinansowanie innego projektu w ramach przedmiotowego naboru (w charakterze Partnera).
 8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.
 9. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.

Spośród złożonych ofert wybrane zostaną maksymalnie trzy, które spełnią wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, nie mniej jednak niż 16 pkt, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
Od decyzji Ogłaszającego o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu nie przysługuje odwołanie.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie porozumienia/umowy partnerskiej, która określi m.in.:

 • przedmiot porozumienia albo umowy,
 • prawa i obowiązki stron;
 • zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań;
 • partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
 • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy;
 • sposób egzekwowania przez wnioskodawcę od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania przez IP FERS sankcji wynikających z reguły proporcjonalności w sytuacji nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera;
 • regulacje dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, jeśli nie zostały zawarte w odrębnej umowie lub porozumieniu pomiędzy wnioskodawcą a partnerem.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej należy dostarczyć w jednym egzemplarzu
  w zaklejonej kopercie osobiście (Kancelaria BOI - sala 62) lub listownie na adres:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych
70-456 Szczecin, plac Armii Krajowej 1,

z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU WYGRANA RODZINA. Nie otwierać”

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2024 roku, w godzinach urzędowania Urzędu Miasta. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2.  Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia oraz oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z którymkolwiek wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z kolejnym podmiotem, którego oferta uzyskała  wymaganą minimalną liczbę punktów.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w Konkursie nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.
 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera/partnerów nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.
 5. Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.
 6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru oraz zmiany treści niniejszego ogłoszenia bez podawania przyczyny.
 7. Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Beata Rodziewicz – Główny Specjalista w Zespole ds. Integracji Społecznej Wydziału Spraw Społecznych, tel. 0914245063, e-mail. b.rodziew@um.szczecin.pl

 

WYNIKI KONKURSU:

Na przedmiotwe postępowanie wpłynęły dwie oferty: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie oraz Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wyłoniono partnerów: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2024/03/06, odpowiedzialny/a: rszult, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2024/04/03 14:48:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2024/04/03 14:48:44 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2024/03/06 14:00:19 nowa pozycja